Tilstede: John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Svein Are Trollsås, Unni Fjellin. Meldt forfall: Kjell Skalleberg.

Sak 27/2018

Oppdatering pågående saker
a)Møtet med Sandefjord kommune vedrørende sentrumsjordet. Det ble lagt vekt på hva jordet skal brukes til, også litt på trafikk. Et konsulentfirma vil nå lage et forslag som kommer på høring. Vi må se om vi vil komme med innspill når den er på høringslisten. Planskisse er tenkt å komme innen 2019, og mulig igangsetting er 2019.

b) Akebakke, dugnad; det har vært 3 dugnader, hvorav kun én dukket opp på den siste. Men vi har kommet et godt stykke på vei. Det er sendt søknad om idrettsfunksjonell godkjenning, men svar har ikke kommet ennå.

 

Sak 28/18

NMU møte med Sandefjord kommune.
Møtet holdes i Sandefjord medisinske senter, og de fleste i Andebu NMU ønsker å stille. Vi vil ta opp mulighet for lading av El-biler i nærmiljøene.

 

Sak 29/18

SU møte med lag/foreninger.
Mandag 19.11.18. etter fellesmøtet for NMU’ene. Tema er bla. 2019 og årshjul (bør også bibliotekets arrangementer inn på dette årshjulet?). Vi ber om innspill til agenda senest 1 måned før møtet.

 

Sak 30/18

Fellesmøte NMU Høyjord, Kodal og Andebu.
Vi holder møtet på Andebu herredshus mandag 19.11.18 og starter kl.18:00, slik at vi kan ha både dette møtet og møtet for foreninger og lag på samme kveld, etter hverandre. Se gjerne vedlagt kart.

 

Sak 31/18

Trafikksikkerhetstiltak på Håskenveien.
Gunnbjørn har snakket med kommunen om forslaget til snarvei fra Solvangfeltet og ned til sentrum, og de var positive. Vi må også høre med grunneier. Vi tenker at det skal være en form for skogsbilvei. Den må ryddes, pukkes/gruses. Svein Are tar med forslag til Hoksrød og Flåtten Vel om at de søker om midler fra oss, og holder i trådene, har dugnad osv. for å gjennomføre prosjektet.

 

Sak 32/18

Forskjønning Andebu sentrum.
Vi utsetter saken til en senere, mer passende anledning. Snakke med Kodal og Høyjord NMU på fellesmøtet, eller ta det opp igjen på nyåret.

 

Sak 33/18

Søknad om midler fra Stokke Ungdomsskoles revygruppe.
Vi avslår denne søknaden da den ligger utenfor vårt nærmiljø/skolekrets.

 

Sak 34/18

Søknad om midler fra Andebu Idrettslag.
Det søkes om 30 000,- til forbedring av håndtering av kunstgress gummigranulat. Gunnbjørn Tangen deltok ikke på avstemming. Søknaden godkjennes.

 

Sak 35/18

Gravdal Vel søknad om midler.
Det søkes om 15 000,- til flis-kutter og motorsag som skal brukes til vedlikehold og rydding av turstien Gravdalrunden. Søknaden godkjennes. Styret har dermed delt ut 45 000,- i 3. kvartal og er dermed utenfor egne retningslinjer vedrørende totalsum vi kan dele ut per kvartal. Dette gjøres av et enstemmig styre.

 

Sak 36/18

Neste års styresammensetning.
Varamedlemmene Solveig Rød Aadne og Unni Fjellin fortsetter ett år til. Gunnbjørn Tangen og Brit Wenche Kopstad Carlsen fortsetter ett år til. Svein Are Trollsås, Lars Erik Nystuen og Nina Hagbartsen har ett år igjen hver av sine perioder. Svar fra Kjell Skalleberg kommer. John Reidar Pettersen fortsetter ikke som styreleder, eller i Andebu NMU etter denne perioden. Dette meldes til valgkomiteen.

 

Sak 37/18

Eventuellt.
a. Oppdatering på en tidligere sak; det er nå slett og pent på grunnmuren etter revet tømmerhus/gammel lensmannsbolig i Kjærlighetsstien i sentrum (sak 40/17 b*).

b. Sykkelgruppa som ble tildelt midler for ett år siden har ikke hentet dem ut, vi kontakter dem angående hvordan planene deres ser ut fremover og om de fremdeles har behov for midlene.

c. Eldrerådet, representert av Unni Fjellin, ønsker å være omfattet av NMU ordningen. De tar opp dette direkte med kommunen.

d. Ingenting er bestemt vedrørende leie av lokalene på Herredshuset. Vi vil få informasjon når avgjørelse er tatt.

e. Det skal bygges gapahuk på frimområdet Vike i nordenden av Askjemvannet. Vi er positive til tiltaket.

f. Det planlegges en enklere tilgang til klubbrom i hallen for idrettslaget ved hjelp av utvendig trapp m.m. Gunnbjørn har allerede avklart trapp og midler med kommunen.

g. Det er fremdeles ikke gjort tiltak med stikkrenne i sentrum (sak 38/17**) som tettes ved snøsmelting bl.a. til tross for at vi har meldt ifra.

 

* Sak 40/17
b. Sende varsko til kommunen om revet tømmerhus/gammel lensmannsbolig i Kjærlighetsstien i Andebu sentrum.
Brit-Wenche skriver brev til kommunen.

** Sak 38/17
Vanndam/stikkrenne i Bergstien. På andre siden av veien for frisøren i sentrum, på Erlend Gallis’ tomt ligger en ganske stor og dyp dam som er usikret i forhold til barn, til tross for at det ligger en barnehage på motsatt side av veien, og at barn passerer ikke langt unna på vei til og fra skolen. Problemet er antakelig at ikke stikkrenne er vedlikeholdt. Vi har kontaktet grunneier og tar saken videre til kommunen/ev. fylket.

 

 

Referat 2.10.2018