Tilstede: John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen,
Svein Are Trollsås, Kjell Skalleberg, Solveig Rød Aadne, Unni Fjellin.

Sak 1/19

Oppdatering pågående saker
 a)Akebakke – tilstandsrapport.
Det er gravd ned kabel og fundamentere er på plass, trestolper er oppe. Bakken er i bruk når det er lyst foreløpig.
Det er behov for å rydde ytterligere, vi venter derfor med å male opp kvist til det er gjort, det vil skje til våren.
Søknad om spillemidler er sendt og vi håper på 300 000,- og at pengene vil være oss i hende i mai/juni i år. Vi risikerer dog at de kommer senere og har derfor tatt opp et lån på 200 000,- for å betale regninger som kommer før spillemidlene.

b) Dialogmøte mellom Sandefjord kommune og NMU’ene.
Vi ser at det er variert nivå på engasjement i de ulike NMU’ene. Det var et interessant møte med innlegg fra Arnadal NMU og Sentrum NMU i tillegg til kommunens innlegg om bla. Kommuneplan, boligreserver m.m.
– Det ble ytret ønske fra flere NMU’er om en felles annonse for å øke oppmerksomheten rundt NMU-ordningen.
– Det ble bedt om at vi får enda mer informasjon fra kommunen om mulig; det er bedre med en e-post for mye enn for lite.

c) Kjørkåsen
Gunnjørn og John Reidar har deltatt i artikkel i Sandefjord Blad vedrørende bevaring av Kjørkåsen. John Reidar sender utspillet til kommunerepresentanter fra Andebu.

d) Gapahuk ved Askjemvannet
Mange krav fra kommunen, bla. at det må søkes, gjør at vi vurderer å slå fra oss prosjektet. John Reidar hører med Kodal NMU om hva kostnaden på søknadsprosessen er før vi tar en endelig avgjørelse.

 

Sak 2/19

SU/felles NMU-møte.
Felles NMU-møte finner sted tirsdag 5.2.2019 kl.18:00 på Herredshuset, og SU-møte blir samme dag og sted kl. 19:00.

 

Sak 3/19

Årsmøte Andebu NMU.
Årsmøtet holdes på Herredshuset tirsdag 12.3.2019 kl.18:00.
– Vi legger ut en post om at vi trenger kandidater til styret på Facebooksiden vår.
– John Reidar og Nina samarbeider om å lage årsberetning
– Gunnbjørn klargjør regnskap

 

Sak 4/19

Diskgolf i Andebu
Henning Johansen/Sandefjord Frisbee-klubb har spurt om vi ønsker å være med å starte en frisbee-klubb i Andebu. Vi er positive til en slik klubb og kan støtte en eventuell frisbee-klubb i Andebu med penger, men vi ønsker ikke være med å starte klubben som sådan.

 

Sak 5/19

Søknad om midler – Andebu Skolers Musikkorps.
Det søkes om 33 000,- til prosjektet «Fra skole til korps». Styret vedtar enstemmig at det bevilges 15 000,-.

 

Sak 6/19

Søknad om midler – Hoksrød og Flåtten Velforening.
Det søkes om 20 000,- til diverse oppgradering av lekeplasser/fellesområder. Svein Are Trollsås erklærer seg inhabil og en vararepresentant tar over hans stemme. Styret vedtar enstemmig at det bevilges 15 000,-.

 

Sak 7/19

Søknad om midler – FAU.
Det søkes om 10 000,- til anti-mobbeprosjekt. Lars Erik Nystuen erklærer seg inhabil og en vararepresentant tar over hans stemme. Styret vedtar enstemmig at det bevilges 10 000,- .

 

Sak 8/19

Søknad om midler fra Gravdal Velforening
Det søkes om 12 511,- til reparasjon av snøskuter som benyttes til oppkjøring av løyper og akebakker. Styret avslår søknaden.

 

Sak 9/19

Eventuellt.
a. Oppdatering angående «snarvei» fra Solvangfeltet til sentrum via skogsvei. Hoksrød og Flåtten Velforening mener det blir vanskelig å få til en stor nok dugnad til å få gjennomført prosjektet.

  1. Solveig ønsker å ta opp punktet i vedtektene der det står at vårt virkeområde i hovedsak skal være barn og unge, på det kommende årsmøtet.
  2. Det er aktivitet i Håsken som muligens kan komme til å påvirke skiløypene bla. Vi fortsetter å følge med på hva som skjer.
Referat 2.1.2019