Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Referat fra styremøte i Andebu NMU Torsdag 29.10.2020.

4. november 2020 @ 08:00 - 17:00

Sted: Herredshuset Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Cathrine Holmen, Per Ivar Rød, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Carlsen, Cathrine Ellefsrød

Sak 34/20  Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Lekeplasser: Arbeid med plan for lekeplasser er igangsatt. Men, den er dessverre forskjøvet noe i tid. Vi vil jobbe videre med den utover høsten. 16.09.2020 Inger Line Birkeland
 • Trafikksikkerhet: Takk for deres henvendelse.Det er veldig fint at dere hart startet jobben med hjertesone. Men når det gjelder deres ønsker om tiltak, gjelder dette
  fylkesveier. Det er da fylkeskommunen som har ansvaret, fylkeskommunen
  kan kontaktes på : post@vtfk.no Kommunen vi selvfølgelig også ta med deres innspill når vi skal vurdere vårt innspill til fylkeskommunens handlingsplan for 2022 -.
  Med vennlig hilsen
  PHILLIP KARLSEN
  avd.ingeniør
  kommunalteknisk planavdeling.

25.09.2020. Hei, jeg vet ikke hvem i fylkeskommunen som håndterer disse henvendelsene.
Du kan jo forsøke å ringe inn til fylkeskommunen og spørre hvem som er saksbehandler for deres henvendelse.

 • Velkommen, se vedlegg for invitasjon. Dette er også sendt via vår SVAR UT funksjon til digital postkasse eller papir. Torsdag 12. november Kl 18.00 -20.00.

Sandefjord rådhus – kommunestyresalen

Ber om svar innen 1. november på:

Ønske om konkrete saker som skal tas opp, eller noe ditt utvalg holder på med som kan gi inspirasjon eller læring til andre.

Bekreftelse på hvem som vil representere ditt nærmiljøutvalg. Det er hyggelig om flere fra styret har anledning til å møte.

 • Vedrørende kommentar til nabovarslet fra Heitmann AS sendt den 15/9 2020. Det meddeles herved at fristen for kommentar til nabovarsel var utløpt da vi mottok deres innsigelse datert 4/10-2020 og vi er ferdig med kommentering av innsigelser for denne søknad.

Dessuten er ikke Andebu NMU en nabo, og vi ser ikke at vi har mandat til å ta stilling til varsler fra ikke-naboer eller -gjenboere. Vi anbefaler at dere tar kontakt med kommunen om videre stillingtagen til saken.

Med vennlig hilsen For Heitmann as Florian Winter

 • Utdrag av møteprotokoll fra Hovedutvalg for miljø- og plansaker 21.10.2020

196/20: Forslag til detaljregulering for Massedeponi Askjem – Gbnr 218/2 – Sluttbehandling

Rådmannens innstilling:

Forslag til detaljregulering for Massedeponi Askjem, gbnr 218/2, datert 06.03.2020 og reguleringsbestemmelser datert 06.03.2020, sist revidert 16.09.2020, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Behandling: Karin Virik, V, fremmet følgende forslag: Saken utsettes for befaring.

Nils Ingar Aabol, AP, fremmet følgende forslag: Levering av masser ved hjelp av tungtransport skal ikke foregå i tidsrommet ved skolestart og skoleslutt (ca. en halv time). Tidsrommet skal avklares endelig med Andebu skole og Andebu ungdomsskole før tiltaket settes i gang.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget fremmet av Karin Virik, V. Forslag fremmet av Virik, V, falt med 11 mot 2 stemmer. Mindretallet besto av Virik, V og Langeland, MDG.

Det ble votert over rådmannens innstilling som som ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer. Mindretallet besto av Virik, V og Langeland, MDG. Det ble votert over forslag fremmet av Nils Ingar Aabol, AP. Forslag fremmet av Aabol. AP, ble enstemmig vedtatt.

MP- 196/20 Vedtak:

1.       Hovedutvalg for miljø- og plansaker anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Forslag til detaljregulering for Massedeponi Askjem, gbnr 218/2, datert 06.03.2020 og reguleringsbestemmelser datert 06.03.2020, sist revidert 16.09.2020, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 2.

2.       Levering av masser ved hjelp av tungtransport skal ikke foregå i tidsrommet ved skolestart og skoleslutt (ca. en halv time). Tidsrommet skal avklares endelig med Andebu skole og Andebu ungdomsskole før tiltaket settes i gang.

 

 • Anmodning om sluttutbetaling spillemidler

Anleggsnummer 73803 – Søknadsnummer 132340 Andebubanene skileikanlegg.

Er sendt inn.

Kommentar/vedtak:  NMU gjør ny henvendelse vedr. trafikksikkerhet til kommune og fylkeskommunen i første halvdel av 2021.

Nabovarsel Heitmann: NMU følger med på sakslista til neste møte i planutvalget. Det sendes evt. e-post til utvalgsleder dersom vi mener at flere sider av saken bør belyses.

Sak35/20 Økonomi

Kommentar/vedtak: Kasserer orienterte. På konto: kr. 72 000. Får refundert kr. 44 000 fra fylket (spillemidler) på akebakkeprosjektet, og vil da ha kr. 116 000 på konto.

Søker om 75 000 i mva-refusjon innen 1. mars.

Sak 36/20 Søknad: Andebu kommunes historie 1992 – 2016.

 • Søknadsdato: 12.08.2020
 • Kontakt person: Bjørn Aamodt
 • Budsjett totalt for prosjekt:.100.000,-
 • Søknadsbeløp Kr. 15 000,

Kommentar/vedtak: Bjørn Aamodt var til stede og orienterte om prosjektet. Søknad innvilget.

Sak 37/20 Søknad: Andebu Frivilligsentral.

 • Søknadsdato: 01.10.2020
 • Kontakt person: Silke Wrede
 • Budsjett totalt for prosjekt:.33.500,-
 • Søknadsbeløp Kr. 33 000,-

Kommentar/vedtak: Søknad foreløpig avslått, men besvart med oppfordring om også å søke de andre nærmiljøutvalgene. Søknad kan sendes før arrangementet og vil da bli behandlet så raskt som mulig, eller i etterkant av gjennomført prosjekt

Sak 38/20 Søknad: DROPP-revyen

 • Søknadsdato: 21.10.2020
 • Kontakt person: Beate Hvitstein – leder
 • Budsjett totalt for prosjekt:.40.000,-
 • Søknadsbeløp Kr. 30 000,-
Kommentar/vedtak: Søknad innvilget.

Sak 39/20 Restaurant Herredshuset.

Skal NMU kan prøve å gjøre en god utredning, for å finne en seriøs og levedyktig leverandør av café/bar/restaurant i Andebu.

Kommentar/vedtak: NMU engasjerer seg ikke i dette.

Sak 40/20 Miljøgate i Andebu.

 • Vi har tidligere henvendt oss til både Statensveivesen, Fylkeskommunen om trafikksikkerheten.

Henvendelsen er fulgt opp men ingen tilbakemelding fra Statensveivesen eller Fylkeskommunen.

Fra Kommunen fikk vi dette svaret 21.09.2020.

«Hei Kjell og resten av Andebu NMU

Takk for deres henvendelse.

Det er veldig fint at dere hart startet jobben med hjertesone.

Men når det gjelder deres ønsker om tiltak, gjelder dette fylkesveier. Det er da fylkeskommunen som har ansvaret, fylkeskommunen kan kontaktes på : post@vtfk.no

Kommunen vi selvfølgelig også ta med deres innspill når vi skal vurdere vårt innspill til fylkeskommunens handlingsplan for 2022 -.

Med vennlig hilsen

Phillip Karlsen avd.ingeniør kommunalteknisk planavdeling»

Skal Andebu NMU spesielt følle denne saken spesielt?

Kommentar/vedtak: NMU gjør ny henvendelse til kommune og fylkeskommunen i første halvdel av 2021

 

Sak 41/20 Eventuelt: Forslag om at NMU kjøper inn lyslenker for å pynte trærne på parkeringsplassen ved Herredshuset i adventstiden.

Kommentar/vedtak: Cathrine E. sjekker priser på lyslenker, og sender ut info. Pr. e-post til medlemmene i NMU.

Referat fra styremøte i Andebu NMU Torsdag 29.10.2020.

Detaljer

Dato:
4. november 2020
Tid
08:00 - 17:00