Til stede: John Reidar Pettersen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Lars Erik Nystuen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Solveig Rød Aadne. Meldt forfall: Svein Are Trollsås.

Sak 19/18

Oppdatering pågående saker

Sentrumsjordet.
1. Skisseplan er utarbeidet og kommunen har laget anbudsdokumenter.
2. Ikke sannsynlig med praktisk arbeid i inneværende år.
3. Vi følger saken videre, med særlig fokus på trafikksikkerhet.

 

Sak 20/18

Akebakkens framdrift og kostnader.

Prosjektet blir utvidet med bygging av stor gapahuk og oppgradering av turvei, det fremmes derfor ønske om ytterligere støtte på 25 000,- fra Andebu NMU. Det skal også søkes om spillemidler. Idrettsfunksjonell godkjenning må på plass, i tillegg til godkjenning fra grunneier vedrørende ferdsel på sti.
Styret vedtar at vi øker rammen fra 50 000,- til 75 000,-.

 

Sak 21/18

Retningslinjer for styret
Vi føyer til at vi skal ha møte med lag og foreninger hvert år, og at det er ønskelig å ha møte med kommunen årlig:

  • Lage møteplan hvert år, legges opp til 4 årlige møter i tillegg til årsmøte.
  • Innkalling sendes styre og varamedlemmer minst en uke før møtet.
  • Varamedlemmer møter kun med stemmerett dersom et styremedlem melder forfall.
  • Protokoll/referat sendes styret/varamedlemmer sammen med innkalling.
Sak 22/18

Henvendelse trafikksikkerhet.
a. Gjelder Vestre Andebuvei (sak 125/13.6./Sfj.kommune)
b. Vi har allerede informert kommunen om at dette bør være en prioritert veistrekning.
c. Vi sender en henvendelse til Fylkeskommunen.

 

Sak 23/18

Henvendelse fritidstilbud for ungdom.
Vi sender saken videre til Bjarne Sommerstad/Sandefjord kommune. Vi tar også opp saken dersom kommunen har tid til å møte oss til høsten.

 

Sak 24/18

Søknad om midler; Andebu IL Fotball, til utstyr.
Gunnbjørn Tangen erklærer seg inhabil og stemmer ikke i denne saken.
Styret vedtar enstemmig å støtte prosjektet med 20 000,- slik det søkes om.

 

Sak 25/18

Søknad om midler; Hælja hime, midler til telt.
John Reidar Pettersen erklærer seg inhabil og stemmer ikke i denne saken.
Styret vedtar å støtte prosjektet med 15 000,- slik det søkes om, med 5 stemmer for og 1 stemme imot.
Styret oppfordrer Hælja hime om å låne ut teltet til andre lokale arrangementer ved behov. 

 

Sak 26/18

Eventuelt.
1. Ønske om opphøyd gangfelt i Håskenveien med 40-sone. Vi tar med dette som punkt på neste møte.

2. Forslag om oppgradering av skogsbilvei fra Solvangveien ned mot Andebu sentrum, som mulig raskere og rimeligere alternativ til sykkelsti. Vi tar med dette som punkt på neste møte.

3. Forslag om blomster på lysstolper i sentrum. Mulig at vi kan ta opp dette ved senere anledning.

4. Neste møte blir tirsdag 2.10.2018.

 

 

Referat 2.7.2018