Tilstede: John Reidar Pettersen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Lars Erik Nystuen, Svein Are Trollsås, Solveig Rød Aadne. Meldt forfall: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen.

Sak 13/18

Oppdatering pågående saker

a) Akebakke.

1. Da det opprinnelige tilbudet på lysmaster ble vurdert å være for dyrt, er det bedt om nytt tilbud på færre master; 2 høye og 4 lave.
2. Det tas sikte på å få idrettsfunksjonell godkjenning i løpet av mai.
3. Vi bør sjekke status på eventuell parkering for lærere ved akebakken.
4. Det blir nytt møte om bakken 12.4.

b. Tilskudd fra kommunen.

1. Årsmøtet er gjennomført og protokoll underskrevet slik at vi nå kan søke om tilskudd fra kommunen. John Reidar sender søknad i løpet av denne uken (uke 14).

c. Årsmøtet.

1. Bra oppmøte og mange engasjerte som deltok.
2. Spørsmål i etterkant om det burde være større rom for å protokollføre informasjon som kan tolkes å høre inn under saker som står på agendaen, selv om de ikke er meldt inn som sak på forhånd.
3. Vurdere om det kan være en oppdeling av møtet i to, med en mer formell årsmøte-del og en del der andre saker som ikke er av «årsmøte-kaliber» kan tas opp.

d. Svar på innspill til kommunen om fjernet sandvolleybane og skaterampe.

Kommunen beklager at sandvolleybanen og skaterampen ikke er gjenoppført, men skriver at de har tatt tak i saken i hovedutvalg for miljø og plan. De skal nå lage en skisseplan på hvor banen og rampen kan settes opp.

 

Sak 14/18

Konstituering av styret.

Leder                      John Reidar Pettersen
Nestleder               Kjell Skalleberg
Kasserer                 Gunnbjørn Tangen
Sekretær                 Nina Hagbartsen
Styremedlem         Brit Wenche Kopstad Carlsen
Styremedlem         Lars Erik Nystuen
Styremedlem         Svein Are Trollsås

Varamedlem 1       Solveig Rød Aadne
Varamedlem 2       Unni Fjellin

 

Sak 15/18

Retningslinjer for styret
Vedtektene sendes ut til alle i styret slik at vi leser i gjennom disse før neste styremøte og tenker i gjennom om vi har innspill til retningslinjer på forhånd av møtet.

 

Sak 16/18

Søppelplukking/forberedelse til 17. mai.

a. Forespørsel om søppelplukkings-dugnad på skolegårdene og omkringliggende områder fra Andebu i Sandefjord Søppelplukkelag/frivillighetssentralen.
b. Vi er positive til tiltaket, men vil vite mer om hva rammene er før vi tar mer konkret stilling til hvordan vi kan bidra.
c. Vi henviser også til «Skolerusken» (rusken.no)

 

Sak 17/18

Søknad midler – Foreldrenettverket 13+.
Søknad om midler til foredrag som holdes i Sandefjord. Styret vedtar å ikke støtte dette selv om det er et godt initiativ. Årsaken til å at vi velger å ikke støtte, er at arrangementet favner mye bredere enn barn og unge i vår skolekrets.

 

Sak 18/18

Søknad om midler fra Gravdal Vel. tur og løypelag
Som en del av et større prosjekt som omfatter skilting og oppgradering av løypenett søkes det om delfinansiering av krattknuser. Sum det søkes om er kr. 15 000,-. Styret vedtar enstemmig å støtte dette.

Sak 19/18

Eventuelt.
a. Kommunen skal ha møte på Andebu Ungdomsskole

1. «Vi vil gjerne høre din stemme», der de ønsker innbyggernes innspill. De ber om hjelp fra Andebu, Kodal og Høyjord NMU til å komme med temaer som kan være av interesse å diskutere. Vi lager et arrangement på dette på vår Facebookside og henger opp plakater.

2. Temaer vi mener er interessante; informasjonsflyt mellom kommunen og lokalsamfunnet i Andebu, Herredshuset, og møteplass for unge som ikke er sportsrelatert.

3. De spør også om det er en forening/lag som vil stå for bevertning mot betaling; Andebu skolers musikkorps v/Solveig Rød Aadne kan være interessert og settes i kontakt med rep. fra kommunen.

b. Utsendelse av innkalling: vi får fra nå av tilsendt saksdokumenter sammen med innkalling til styremøtet. Innkalling sendes ut minst én uke før styremøtet.

c. Vi bør ha vårt årlige møte med kommunen før fellesmøtet med lag og foreninger. Vi forsøker å få til møte med kommunen i oktober og fellesmøte lag og foreninger i november.

d. Neste styremøte blir mandag 2.7.2018 kl. 19:00.

 

 

Referat 3.4.2018