Til stede fra opprinnelig styre i Andebu Nærmiljøutvalg: John-Reidar Pettersen, Harald Skatvedt, Lennart Grimholt (Andebu Ungdomslag), Gunnbjørn Tangen (Andebu I.L.), Nina Hagbartsen, Brit Wenche Carlsen (Norges Handikapforbund), Kjell Skalleberg.
Vararepresentanter: Solveig Rød Aadne (Andebu Røde kors) og Unni Fjellin (Andebu Pensjonistforening).
Øvrige til stede: Jan Carlsen, Astrid Vindvad (Andebu Helselag), Arne Kjærås, Lars Erik Nystuen (FAU Andebu Skole), Svein Are Trollsås (Hoksrød og Flåtten Vel), Edwarth Larsen (Flittig 4H).

 

1. Innkalling og dagsorden er godkjent

 

2. John-Reidar Pettersen velges som møteleder, Nina Hagbartsen velges som referent, og til å underskrive protokoll velges Kjell Skalleberg og Svein Are Trollsås.

 

3. Årsmelding

Det hele startet den 16.03.2017, da det ble avholdt stiftelsesmøte i Andebu Nærmiljøutvalg i kommunestyresalen på Andebu Herredshus. Styresammensetningen har bestått av John-Reidar Pettersen (leder), Harald Skatvedt (nestleder), Lennart Grimholt (kasserer), Nina Hagbartsen (sekretær), Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen og Brit Wenche Carlsen. I tillegg har vi hatt med Solveig Rød Aadne og Unni Fjellin som varamedlemmer. I løpet av 2017 har vi hatt 8 styremøter og behandlet 41 saker. I tillegg til dette har vi hatt en møte med kommunen, samt et fellesmøte for alle lag/foreninger i Andebu skolesogn.

Av de større sakene som er behandlet, kan det nevnes at vi har vært med på å støtte prosjektet om lys i aktivitetsparken på Møylandsletta, noe som allerede er montert og i drift. Vi har også støttet 17. mai komitéen med noen kroner til deres arrangement, samt støttet sykkelgruppa med midler til å utvide sykkelløypenettet like ved Bustingen. I tillegg har vi nedsatt et utvalg som jobber med å utvikle akebakken rett nord for fotballbanen, også mtp lys og muligens snøproduksjon, så her er det også satt av et større beløp i budsjettet.

Det første året i Andebu NMU har vært preget av det å starte en ny forening, hvor mange av de behandlede sakene er for å få ting på plass til videre drift. Nå begynner det hele å ta form, så vi ser frem til å bruke 2018 på å videreutvikle oss og å bli mer kjent i lokalsamfunnet vårt.

Årsmeldingen er godkjent av alle til stede.

 

4. Regnskap

Regnskapet er kontrollert av Hanne V. Brynjulfsen og godkjent av alle til stede.

 

5.  Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for egne anlegg

Andebu Nærmiljøutvalg har ingen egne anlegg pt, det er derfor ikke laget noen spesifikk vedlikeholds- og rehabiliteringsplan. Det vil bli utarbeidet en egen plan for dette så snart vi anskaffer oss egne anlegg hvor dette er påkrevet.

Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan er godkjent av alle til stede.

 

6. Planer for 2018

Andebu Nærmiljøutvalg har planer om å lyssette akebakken nord for fotballbanen, samt å legge opp til et par dugnader i dette området for å ha et sentrumsnært nærmiljøanlegg for store og små. Tanken er å kunne videreutvikle dette området til å være et samlingspunkt for lokalbefolkningen gjennom hele året.

Vi har også et ønske om å opprettholde og å videreutvikle samarbeidet med kommunen, og ser frem til tett dialog også fremover i årene som kommer.

Det vil også i år bli lagt opp til et samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu, da det ble positivt mottatt å ha en felles samarbeidsplattform for å unngå kollisjoner i arrangementer lokalt.

Vi har også et ønske om å få til et samarbeidsmøte på tvers av NMU’ene i kommunen, og da i første rekke de tre som sogner til gamle Andebu kommune. Tanken er at vi kan møtes og diskutere om det er noen felles saker vi kan samarbeide om inn mot kommunen, ønsket vårt er å også få med noen lokale folkevalgte politikere i et slikt møte.

Til slutt så må det også nevnes at vi ønsker å bli mer synlige i bygda vår, så enda fler får vite om oss, slik at vi kan tildele midler til flere gode, lokale prosjekter.

Planer for 2018 er godkjent av alle til stede.

 

7. Budsjett 2018

Budsjett 2018 er godkjent av alle til stede.

 

8. Innkomne saker

Det er ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.

 

9. Valg

Styret
Styreleder: John-Reidar Pettersen                                  På valg                 1 år

Styremedlem:          Kjell Skalleberg                                På valg                 1 år

Styremedlem:          Brit Wenche Carlsen                       På valg                 1 år
Styremedlem:          Gunnbjørn Tangen                          På valg                 1 år
Styremedlem:          Svein Are Trollsås                            På valg                 2 år

Styremedlem:          Lars Erik Nystuen                           På valg                 2 år

Styremedlem:          Nina Hagbartsen                             På valg                 2 år

 

Varamedlem 1:         Solveig Rød Aadne                         På valg                 1 år

Varamedlem 2:         Unni Fjellin                                     På valg                 1 år

 

Valgkomité

Leder:                          Harald Skatvedt                             På valg                 1 år

Medlem:                     Kjell Skalleberg                               På valg                 1 år

Medlem:                     Maja Karense Henriksen             På valg                 2 år

 

Revisorer:
Revisor:                    Hanne Vegger Brynjulfsen             På valg                 1 år

Revisor:                    Bjørg Lund                                         På valg                 1 år

 


Styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisorer ble enstemmig valgt.

 

 

Klikk på lenken for å se scan av underskrevet protokoll (pdf): protokoll_aarsmøte_andebu-nmu_20-3-18

 

 

Årsmøte 20.3.2018