Tilstede: John Reidar Pettersen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Nina Hagbartsen, Kjell Skalleberg.

 

Sak 05/2018

Oppdatering pågående saker

 1. a. Facebook/hjemmeside: Synlighet i søkemotoren Google er ennå for dårlig, vi har startet arbeid med å forbedre dette, bla. ved å registrere Andebu NMU manuelt inn hos Google og når det er klart, opprette Google+ side.
  b. Nettsiden er nå oppdatert med mer informasjon, vi har også lagt til fanen «Støttede prosjekter».
  c. Vi skal ha inn årshjul når det er klart (undersøke mulighet for kalenderfunksjon), og vi skal også ha inn referatene fra styremøtene.

 

 1. Akebakke.
  a. Vi har fått pris på lys, 4 høye lamper (7 m) og skap m.m. Sum 145 000,-. Graving kommer i tillegg; 200,- pr. m. og fundamenter 500,- pr. stk. (alle priser eks. mva.)
  b. Vurdere om vi bør ha eget strøm abonnement eller om vi kan koble oss til samme som idrettslaget/kommunen.
  c. Vi utarbeider to alternativer (Gunnbjørn m. fl.) og følger saken videre.

 

Sak 06/18

Budsjett 2018.

 1. Sykkelløyper – 30 000,-. (Dog noe problemer med tillatelse fra grunneier her – avventer/legges litt på is).
 2. Akebakke 50 000,-
 3. Drift (Syse data/domene etc.) ca. 1 000,-.
 4. For øvrig; midler til disposisjon for lokale tiltak/søkbare midler.

 

Sak 07/18

Årsmøtet – alt klart?

 1. Lokalet holdt av.
 2. Saker:
  1. Årsmelding
  2. Årsregnskap
  3. Budsjett
  4. Innkomne saker
  5. Valg
  6. Handlingsplan 2018

 

Sak 08/18

Møteplan 2018/årshjul.

 1. Årsmøte: Februar/Mars
 2. Samarbeidsmøte NMU’er i gamle Andebu kommune med representant fra Sandefjord kommune: September.
 3. Samarbeidsmøte lag/foreninger: November
 4. 4 ordinære styremøter, én uke etter hver kvartalsslutt.

 

Sak 09/18

Søknadsfrist/svartid.
Søknadsfrist hvert kvartalsslutt. Vi har møte senest 1 uke etter hvert kvartalsslutt slik at svar på søknad kan forventes påfølgende uke. Vi setter av 20% av totalbudsjett til hvert kvartal slik at vi fordeler budsjettet ut over hele året.

 

Sak 10/18

Planer for kommunejordet.
Skaterampe og sandvolleybane er fjernet – er planene klare for når og hvor disse skal gjenopprettes?
Vi sender uttalelse til kommunen der vi spør om planene og gir uttrykk for at vi ønsker fortgang i disse. Bevisstgjøre kommunen om at minst to møteplasser nå er fjernet og at det blir sørget for den trafikale sikkerheten for barna som oppholder seg på skolene og omkringliggende områder.
Gunnbjørn kladder litt på dette og sender til oss andre for innspill innen uke 10.

 

Sak 11/18

Trafikksikkerhetsplan.
Vi skal liste maksimum 5 steder der vi mener det er behov for øking av trafikksikkerhet:

 1. Håskenveien; fra Hoksrød/Flåtten og ned til Ulvekula.
 2. Omlegging av Berglikrysset.
 3. Døvlehavna.
 4. Parkering, varetransport, søppelhenting, busser og annet ved skolene – sikkerhet omkring dette.

 

Sak 12/18

Eventuelt.

 1. Møte på Frivillighetssentralen. Harald møter fra ANMU angående Herredshuset.
 2. Innkallinger og referat skal sendes til vararepresentantene i styret.
 3. Vi skal helst ikke endre vedtekter nevneverdig; kommunen vil helst at de står slik de er. Ved for stor endring av vedtektene risikerer vi å ikke lenger ha status som Nærmiljøutvalg, og dermed miste midlene vi skal dele ut.
 4. Vi tar initiativ til samarbeidsmøte med de andre NMU’ene i gamle Andebu kommune og også gjerne representanter fra kommunen.
 5. Nina lager plakat om årsmøtet.
 6. Vi bør lage et styringsdokument for Andebu NMU. Dette tas som sak på neste ordinære styremøte.

 

Referat 27.2.2018