Andebu Herredshus, tirsdag 12.03.2019, kl 18.00

Til stede:
John-Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Nina Hagbartsen, Brit Wenche Carlsen, Lars Erik Nystuen, Svein Are Trollsås, Solveig Rød Aadne, Unni Fjellin, Astrid Vindvad, Øyvind Skjeggerød

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden


  Innkalling kunne vært sendt ut via e-post til lag og foreninger og annonsert i «Det spirer i Andebu», i tillegg til plakater i sentrum og Facebook-arrangement.
  Dagsorden ble enstemmig godkjent.

   

 2. Valg av møteleder og referent, samt to deltakere til å underskrive protokoll

  Møteleder: John-Reidar Pettersen Referent: Nina Hagbartsen
  Signatur på protokoll: Astrid Vindvad og Øyvind Skjeggerød

 3. Årsmelding

  Styret har bestått av John Reidar Pettersen (leder), Kjell Skalleberg (nestleder), Gunnbjørn Tangen (kasserer), Nina Hagbartsen (sekretær), Britt Wenche Kopstad Carlsen, Lars Erik Nystuen og Svein Are Trollsås. I tillegg har Solveig Rød Aadne og Unni Fjellin vært varamedlemmer.I løpet av 2018 har vi hatt 5 styremøter og behandlet 37 saker, arrangert 1 samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu, samt deltatt på et felles NMU møte med kommunen.

  Av saker som er behandlet kan det nevnes at vi har støttet Gravdal Vel, som holder ved like den populære Gravdalrunden, Hælja hime og deres flotte familiearrangement, FAU og deres antimobbeprosjekt på Andebu Skole, Andebu idrettslag og deres flotte nye prosjekt på H. Glass sletta, Hoksrød og Flåtten Vel med oppgradering av lekeplassen, og Andebu skolers musikkorps med deres musikkundervisning. Vi har også arbeidet med akebakken i Andebu sentrum, der det er gjort en flott innsats med rydding av busker og trær, samt at det nå er satt opp lysmaster slik at bakken kan brukes også på kveldstid. Dette er prosjekt som vi i Andebu NMU fortsetter å arbeide med både med tanke på vedlikehold og videre utvikling med mulig snøproduksjon og gapahuk. Vi har også gjennomført samarbeidsmøte for foreninger og lag i Andebu skolekrets.

  Dette året har vi etablert interne retningslinjer for Andebu NMU, engasjert oss i gjenoppretting av sandvolleyball-bane og skaterampe for ungdommen, og for at Kjørkåsen skal få bestå som Andebu sentrums «100-metersskog» framfor at den gjøres om til boligområde, samt vært delaktige i utformingen av sentrumsjordet i Andebu sentrum. Vi har også gitt Sandefjord kommune en rekke innspill, bla.a vedrørende trafikksikkerheten i og rundt Andebu sentrum.

  I Andebu NMUs andre år har vi som forening kommet godt i gang med våre overordnede oppgaver, å styrke lokalsamfunnet ved å være et bindeledd mellom kommunen og innbyggerne, samt at vi har delt ut våre midler til varierende og spennende lokale prosjekter. Akebakkekomitéen har gjort et fremdragende arbeid i og med akebakken, et arbeid som vil fortsette inn i 2019, noe mange innbyggere legger merke til og benytter seg av. Vi begynner sakte men sikkert å bli mer kjent i lokalsamfunnet, også dette er et viktig arbeid som fortsetter i 2019.

  _____

  Årsberetning for 2018 ble enstemmig godkjent.

 4. Regnskap 2018  _____
  Regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent.

 5. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for egne anlegg

  Andebu Nærmiljøutvalg har ett eget anlegg – akebakken i Andebu sentrum. Styret tenker å arrangere dugnad i akebakken til våren for å rydde opp etter vinteren og å opprettholde bakken og område rundt som et rent og hyggelig turmål, samt en dugnad til høsten for å holde vegetasjonen nede og klargjøre akebakken til vinterens bruk. Arbeidet med å få på plass en gapahuk vil også fortsette, men tidspunkt for oppsetting er ikke fastsatt. Det blir også budsjettert med kr 5000,- i neste års budsjett til strøm og vedlikehold, disse midlene føres til egen konto for akebakken.
  _______
  Plan for vedlikehold og rehabilitering av egne anlegg ble enstemmig vedtatt.

 6. Planer for 2019

  Andebu Nærmiljøutvalg har planer om å fortsette arbeidet med akebakken i Andebu sentrum, samt å legge opp til et par dugnader i dette området for å ha et sentrumsnært nærmiljøanlegg for store og små. Arbeidet med å få på plass en gapahuk på området vil også fortsette, og vi vil se på mulighetene for å ha et lite snøproduksjonsanlegg på plassen. Vi har også et ønske om å opprettholde og å videreutvikle samarbeidet med kommunen, og ser frem til tett dialog også fremover i årene som kommer. Det vil også i år bli lagt opp til et samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu, da vi har lykkes med å ha en felles samarbeidsplattform for å unngå kollisjoner i arrangementer lokalt de siste to årene, samt for å kunne fremsnakke Andebu Nærmiljøutvalg og vår tildeling av midler. Vi har også et ønske om å få til et samarbeidsmøte på tvers av NMU’ene i gamle Andebu kommune, da vi ikke har lykkes med å få til dette i løpet av våre to første år. Tanken er at vi kan møtes og diskutere om det er noen felles saker vi kan/bør samarbeide om inn mot kommunen. Til slutt så må det også nevnes at vi ønsker å bli mer synlige i bygda vår, så enda fler får vite om oss, slik at vi kan tildele midler til flere gode, lokale prosjekter.
  ______
  Planer for 2019 ble enstemmig godkjent.

 7. Budsjett 2019

  Budsjettet ble enstemmig godkjent.

 8. Innkomne saker

  Det er ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.

 9. Valg

  Styret for 2019 ble enstemmig valgt.
  Styrets medlemmer og vervenes varighet er som følger:

  Styret:
  Styreleder:                Kjell Skalleberg, 1 år
  Styremedlem:          Brit Wenche Carlsen, 2 år
  Styremedlem:          Gunnbjørn Tangen, 2 år
  Styremedlem:          Svein Are Trollsås, 1 år
  Styremedlem:          Lars Erik Nystuen, 1 år
  Styremedlem:          Nina Hagbartsen, 1 år
  Styremedlem:          Cathrine Ellefsrød, 2 år

  Varamedlem 1:        Solveig Rød Aadne, 1 år
  Varamedlem 2:        Unni Fjellin, 1 år

  Valgkomité:
  Leder:                         2 år
  Medlem:                    2 år
  Medlem:                    Maja Karense Henriksen, 1 år

  Revisorer:
  Revisor:                       Bjørg Lund, 1 år
  Revisor:                       Hanne Brynjulfsen, 1 år

  Klikk her for å laste ned årsmøte-protokoll med signaturer (pdf).

Årsmøte 12.3.2019