Sted: Formannskapssalen på Herredshuset.

Tilstede: Kjell Skalleberg, Per Ivar Rød, Cathrine Holmen, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Carlsen, Cathrine Ellefsrød

Forfall: Gunnbjørn Tangen, Svei Are Trollsås.

 

Sak 23/20. Oppsummering og informasjon etter siste møte

 • Innspill til massedeponering på Askjem sendt inn før fristen 22.06 Naturvernforbundet Sandefjord har vært kontaktet i denne saken. Beboere i området har satt i gang underskriftskampanje. Det er opprettet en egen Facebookside «Nei til massedeponi ved Askjemvannet» Flere beboere har engasjert seg med avisinnlegg i Sandefjords blad.Se vedlagt pdf fil: «Innspill Massedeponering Askjem».
 • Stol plassert i parken. Plasseringen ble gjort i samarbeid med Hælja Hime.
 • Status Håsken: Kommunen skal utarbeide en områdeplan for Håsken. Dette arbeidet er enda ikke varslet og det vil nok ta noe tid før denne planen blir vedtatt. Ønske om en inngjerdet plass for hundelufting kunne vært sendt inn som et innspill til dette planarbeid. Det kanskje viktigste målet for en reguleringsplan på Håsken,er å få inn i reguleringsbestemmelsene når det kan være støyende aktivitet der som skyting og motorsport. Med regulerte skytetider kunne kanskje deler av grasplenen her blitt benyttet til hundelufting? Rally for alle: I følge brevet fra Fylkesmannen er det stopp for all kjøring fra slutten av august.  Det kan se ut til at flere av bussene og kjøretøyene er fjernet 21.06.

Sak 24/20. Økonomi:

Utvalget har nå kr. 138 148 på brukskonto og kr.3 294 på prosjekt akebakke/gapahuk.

Kommentar/vedtak: På årsmøtet ble det vedtatt et budsjett hvor det ble lagt opp til en fordeling av 25 000 kroner i tilskudd per kvartal. Dvs. at vi nå kan fordele 50 000 kroner.

Sak 25/20. Søknad Hælja hime

 • Søknadsdato: 06.02.2020
 • Kontaktperson: Bjørn Aamodt
 • Budsjett totalt for prosjekt:80.000,-
 • Søknadsbeløp Kr. 20 000,-

Kommentar/vedtak: Søknaden avslås med henvisning til § 3.6 i vedtektene. Hælja hime får allerede driftstilskudd fra kommunen. NMU anser ikke dette prosjektet som spesielt rettet mot barn og unge.

Sak 26/20. Søknad fra Andebu Skolers Musikkorps

 • Søknadsdato: 05.2020
 • Kontakt person: Solveig Rød Aadne
 • Budsjett totalt for prosjekt Kr. 54.500,-
 • Søknadsbeløp Kr. 25.000,-

Kommentar/vedtak: Innvilget.

Sak 28/20.

Søknad Hælja hime.

 • Søknadsdato: 28.06.2020
 • Kontaktperson: Bjørn Aamodt
 • Budsjett totalt for prosjekt:.15.000,-
 • Søknadsbeløp Kr. 10 000,-

Kommentar/vedtak: Innvilget. NMU antar at det søkes om penger til leie av utstyr, men ber om at det i senere søknader presiseres hva pengene skal brukes til.

Sak 29/20. Stedsanalyse for kommunens tettsteder og lokalsentre

Henvendelse fra Sandefjord kommune om innspill til kartillustrasjonene – først og fremst om forslag til endringer på avgrensningen, men også annen vesentlig informasjon. Se vedlagte kartskisser – kategorisert som:

 1.  Avgrensning
 2. Befolkning
 3. Friluftsliv og idrettsområder
 4. Arbeidsplasser – antall ansatte
 5. Arbeidsplasser – bransjegrupper.

Kommentar/vedtak:

Avgrensing: Gensen for sentrum bør utvides slik at hele Klokkerveien og Klokkeråsen, Televerkets sentral, leilighetene i Askjemveien 34 – 42 og Granheimtunet blir med.

Dyrket mark sør for biblioteket har i mange år vært avsatt til byggeområde. Viktig med flere boenheter i sentrum.

Askjem gård, Nordre Holt til Langebrekke og Bjure bør være innenfor sortstiplet linje.

Kart med arbeidsplasser har mangler. Bl.a.  Møyland barbehage, Møylandsenteret. Vesteråt barnehage er feilplassert.

Forventninger til utvikling av Andebu sentrum:

  • Miljøgate der det blir tatt hensyn til trafikksikkerhet og myke trafikanter
  • Godt vedlikehold av kommunale bygninger og areal
  • Tilrettelegging for handel?

Sak 30/20. Eventuell videre strategi om massedeponering på Askjem.

Kommentar/vedtak: NMU ønsker å fokusere på trafikksikkerhet og miljøgate gjennom sentrum.

Sak 31/20. Hælja Hime. 28. – 30. august arrangeres årets Hælja Hime arrangement. På lørdag 29. august blir det, markedsdag i sentrum. Skal vi delta?

Kommentar/vedtak: Vi deltar med stand for å informere om utvalget. Kjell setter opp en vaktliste. Dele ut søknadsskjema og evt. folder.

Sak 32/20.Navn på den nye parken:

Vi har fått henvendelse fra Sandefjord kommune om saken. Hælja Hime har også drøftet det.

Kommentar/vedtak: Vi slutter oss til navnet Andebuparken.

Sak 33/20. Eventuelt.

Søknadsskjemaer:

Søknadsskjemaene til Sandefjords NMUer er pr. i dag ulike. Vi mener at kommunen burde ha en felles mal. Cathrine H. kommer med forslag til formuleringer og sender til Kjell. Kjell sender innspill til Anne Line Birkeland om dette.

Fullføring av akebakkeprosjektet:

Gunnbjørn forslår at eseltrapp erstattes med hårdlist/rekkverk i galvanisert stål. Dette kan være aktuelt å forlenge helt opp til toppen av åsen. Det vil kunne bli en fin trimrunde for elevene både på barne- og ungdomsskolen uten at de kommer ut på fylkesveien.

Kommentar fra styret: Vil ikke ei trapp være mer praktisk for trygg bruk vinterstid?

Pris på strøm til gapahuk vurderes om pris på rekkverk er gunstig.

 Spørsmål fra Frivillighetssentralen vedr. mopedmekking:

Vet NMU om aktuelle steder for mopedmekking?

Hva med kommunens lokaler (nedlagt bensinstasjon på Døvle), eller lageret lengre bort på Døvlehamna?

Stien rundt Askjemvannet:

Gunnbjørn har utbedret div. skader på trappetrinn og bordgang, samt fjernet kvist og ugras fra stien. Stien er mye i bruk.

Neste møte i NMU blir i uke 42: torsdag 15. oktober kl. 18.00 på Herredshuset.

Referat fra styremøte i Andebu NMU. 30.06.2020