Reguleringsplanen for massedeponiet på Askjem er nå vedtatt i kommunestyret 26.11.2020. Innspill fra Nærmiljøutvalget har i stor grad blitt tatt hensyn til, noe vi selvsagt er fornøyd med. Det betyr at Nærmiljøutvalgets arbeid fører fram.

  • At det nå foreslås at deponiets brukstid redusers fra 10 til 7 år.
  • At antall leveringer skal være ca. 4 og ikke 20 per dag.
  • At det stilles strengere krav til kontroll og oppsamling av forurensning fra massene slik at vannkvaliteten i Askjemvannet ikke blir påvirket.
  • At det settes begrensinger på leveringene i henhold til oppstart og avslutning av skolene. (ca. en halv time) Det er på denne tiden trafikk av barn er størst på Askjemveien.
  • At det settes krav til etablering av tursti fra bilveien til Tryteberge til kommunalt friområde i nordenden av Askjemvannet. Dette vil medføre at det nå kan bli en sammenhengene tursti rundt vannet og som ligger nær vannet.
  • At det settes krav til opparbeidelse av gangfelt fortau langs et lite stykke av Askjemveien med gangfelt over til Bjørkeveien, og fortau inn i Bjørkeveien, til første avkjøring.
  • At Opparbeidelse av gang- og sykkelsti / fortau fra Andebuveien langs Askjemveien ned til Bjørkeveien, vurderes i neste rullering av kommunens prioriteringsliste over trafikksikkerhetstiltak
Massedeponiet på Askjem.