Tilstede:
Bjarne Sommerstad, Siri Fristad Mathisen, Inger Line Birkeland, John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Solveig Rød Aadne, Unni Fjellin.

 

Introduksjon

Hensikten med møtet er å bli kjent med hverandre, skape kontakter, at kommunen skal få innblikk i hvordan vi jobber i Andebu NMU, i tillegg til at vi får informasjon fra kommunen om kommende rullering av kommuneplanen og vår rolle i det.

 

Vi forteller litt om hva vi har gjort så langt og hvilke saker vi holder på med per dato.
 1. Vi informerer om at vi ikke er ferdige med kartlegging av nærområdet, men at det vil komme på plass i løpet av det førstkommende år.
 2. Vi har støttet 17.mai-feiring med midler, og det kan bli aktuelt å støtte Hælja hime med midler til neste år.
 3. Vi har jobbet med belysning ved aktivitetsparken (ble bestilt 16.10.17)
 4. Vi har jobbet med en mer permanent akebakkeløsning v/gressbanen, med belysning og kanskje også snøproduksjon.

 

Sommerstad/Mathisen forteller om Motorsportbanen/bakgrunn sett fra kommunens side.

 

Andebu NMU ber om å få tilbakemelding på saker der vi har sendt inn innspill.

Vi nevner saken om pistolbanen som eksempel, der vår innspill kun var et vedlegg i saken.

 

Arealplanene fra de tre kommunene som nå er Sandefjord kommune skal samordnes. NMU’ene kan komme med innspill på samfunnsdelen («Strategi og samfunn»), for eks. trafikksikkerhet ved veier, fiberdekning osv.
 1. Dersom vi ønsker å komme med innspill må disse komme så fort som mulig – «toget går nå» gjentas flere ganger av kommunens representanter. Vi har «medvirkningsmulighet».
 2. Vi må være bevisst på verdier som vi ønsker å bevare i nærmiljøet vårt.
 3. Legge vekt på hvordan vi vil ha det samfunnsmessig i Andebu. Sette begreper på de verdiene og synliggjøre dette når vi kommer med innspill til kommunen.

 

Skatepark og sandvolleybane er fjernet, men vil bli satt opp igjen i nærheten av skolene, i følge Bjarne Sommerstad.

Ambisjonene er å komme i gang med det i alle fall neste høst.

 

Andebu NMU påpeker at det er beregnet for få parkeringsplasser i /ved omsorgsbygget.

Det vises til at det opprinnelige budsjettet ikke var stort nok, og at kutt har måttet gjøres for å få gjennomført prosjektet.

 

Kommunikasjon/opplysning om hva som foregår i nærmiljøet.

Det kan skje via Andebu NMU og Servicetorget/Biblioteket. Andebu NMU foreslår å være talerør mellom kommunen og innbyggerne i Andebu skolekrets.

 

Vi spør hva som kan gjøres for å frede akebakken v/gressbanen, slik at ikke området brukes til andre formål.
 1. Området er ikke regulert til parkering, selv om dette har vært foreslått.
 2. Lurt å være raske og få opp lys osv. for å komme kommunen i forkjøpet.
 3. Må innhente forhåndsgodkjenning fra grunneier, i dette tilfelle er det Sandefjord kommune.
 4. Birkeland vil hjelpe oss med spillemiddelsøknad (deri ligger også forhåndsgodkjenningen)/nærmiljøsøknader.
 5. Vi må ha en plan for drift når vi søker.

 

Herredshuset
 1. Det vil bli lagt opp til universal utforming av arealene nede, med bygging av terrasse med rullestol-adkomst i forbindelse med kafeteria-område.
 2. Retningslinjer og utleieregler må på plass.
 3. Det er ikke klarlagt om det vil bli krevet leie av lag/foreninger som vil ha møter der.
 4. Frivillighetssentralen og Lorents Berg-stiftelsen skal inn der.

 

Speil – prisutdeling lørdag 3.2.2018

SPEIL er Sandefjords frivillige kultur- og foreningslivs egen festaften, hvor hovedattraksjonen er utdeling av kommunens priser for 2018. Det deles ut fem priser; Ærespris, Kulturpris, Idrettspris, Frivilligpris og Barne- og ungdomspris.

 

Referat møte 16.10.2017 med representanter fra Sandefjord kommune