Tilstede:
Linda Linnestad/Sentralen for friskliv og frivillighet, Svein Are Trollsås/Hoksrød og Flåtten Vellag, Kristian André Gallis/Vestre Andebu Vel/Andebu Fortidslag, Solveig Rød Aadne/Andebu Røde Kors, Knut Løberg/Andebu Skytterlag, Gunn Hjertenes/Vestre Andebu Vel, Brit Wenche Kopstad Carlsen/Norges Handikapforbund/Andebu NMU, Edwarth Larsen/Flittig 4H, Lise-Gro Moore/Gravdal Vel, Mathilde Dahl Aske/Flittig 4H, Monica Låhne/Vestre Andebu Vel, Astrid Vindvad/Andebu Helselag, Olivia Paas/Andebu Bygdekvinnelag, Kjersti Kjærås/Andebu Bygdekvinnelag, Edmund Eriksen/Vestre Andebu Vel, Øyvind Hansen/Andebu Idrettslag-fotball, Åse Ingrid Sletvold/Andebu Skoles Musikkorps, Gunnbjørn Tangen/Andebu Idrettslag/Andebu NMU, John Reidar Pettersen/Andebu NMU leder, Lennart Grimholt/Andebu Ungdomslag/Andebu NMU kasserer, Nina Hagbartsen/Andebu NMU sekretær.

 

1. John Reidar Pettersen/leder Andebu NMU informerer om Andebu Nærmiljøutvalg.
 • Andebu NMU startet opp i mars i år og har som hovedoppgave å arbeide for å legge til rette for en god oppvekst for barn og unge i Andebu Skolekrets, men kan også støtte andre grupper i lokalsamfunnet.
 • Andebu NMU skal ikke fungere som «flokeløser» i overgangen mellom gammel og ny kommune.
 • Vi samarbeider også med eksterne, for eks. FAU dersom det er tjenlig for et prosjekt.
 • Så langt i år har vi delt ut midler til 17.mai-komitéen og Andebu Idrettslag.
 • Vi har fått på plass nettside; www.andebu-nmu.no. Den er ikke ferdigstilt og skal med tiden inneholde mer informasjon enn den gjør nå. Blant annet ønsker vi å publisere et årshjul for Andebus lag og foreninger, og informasjon om hvilke aktiviteter som er tilgjengelig i Andebu Skolekrets.

 

2. Møteplass: Er det ønskelig å ha et samarbeidsmøte for lag og foreninger i Andebu én gang i året.

Det er enighet om at det bør holdes et årlig samarbeidsmøte for lag og foreninger én gang i året. Møtetavtales lagt til November, og innkalling må sendes ut i god tid.

 

Lagenes handlingsplaner for 2018.

Ikke alle lagene har lagt spesifikke daterte planer per dato, men vil sende over disse til leder i Andebu NMU straks de er på plass, slik at de kan legges inn i årshjulet som skal publiseres på andebu-nmu.no.

 • 4H skal ha fylkesleir for Vestfold/Telemark på Sagatun den 27.6.17 – 1.7.17. De informerer også om at de trenger samarbeid med andre lag/fagmiljøer til diverse aktiviteter på leiren (eks. fisking, quilting m.m.).
 • Andebu Ungdomslag skal revy i Mars.
 • Andebu Røde Kors v/Solveig Rød Aadne foreslår at det arrangeres samlingsfest for frivillige i Andebuhallen. Hun forteller også om de mangfoldige tiltak/aktiviteter Røde kors forestår; visitortjeneste, bytte- og lånesentral (sportsutstyr), omsorgstjenester (eks. «sykkeltaxi»), ambulerende bamsesykehus, Henrydokka for barnehager, besøkstjenesten og middag på nyttårsaften i samarbeid med Pensjonistforeningen.
 • Andebu Idrettslag v/Gunnbjørn Tangen forteller at idrettslaget består av tre grupper; fotballgruppa, skigruppa og orienteringsgruppa. Orienteringsgruppa holder løp stort sett hver tirsdag i tillegg til at de arrangerer turorientering. Idrettslaget bygger ny kunstgressbane (Nierbane, som kan deles opp i to sjuerbaner), og har også utvidet skiløypene i Håsken med omtrent 1,5 km. Det settes også opp mer lys i forbindelse med skiløypa. Gunnbjørn Tangen er også involvert i de Grønne turene som har sin opprinnelse i Andebu, men som nå, i forbindelse med kommunesammenslåingen, har hatt to turer i Sandefjord, to turer i  Stokke og seks turer i Andebu.
 • Andebu Helselag v/Astrid Vinvad forteller at de har månedlige medlemsmøter, og at de arrangerer turer og utflukter.

 

Samarbeid og samarbeidsformer – god kommunikasjon for å unngå «kollisjoner».
 1. Vi oppretter, som tidligere nevnt, et felles årshjul.
 2. Vi oppretter en Facebook-side som er felles for Andebu NMU og foreninger og lag i Andebu skolekrets.
 3. Det kan søkes om støtte til prosjekter fra Andebu Nærmiljøutvalg.

 

5. Informasjon fra Andebu Nærmiljøutvalg vedrørende støtteordninger
 1. Andebu NMU får utdelt 75 000,- pluss en sum per barn i skolekretsen, noe som i år ble omtrent 123 000,-.
 2. Pengene deles ut til formål som beskrevet i punkt 1a, i tillegg går en ørliten del av disse pengene til å betale for domene/webhotell osv.
 3. På nettsiden andebu-nmu.no kan man finne digitalt søknadsskjema for søknad om midler til prosjekter.

 

6. Forslag fra forsamlingen til tiltak/samarbeid
 1. Det foreslås at det legges til rette for samarbeid mellom de tre nærmiljøutvalgene i gamle Andebu kommune; Høyjord, Andebu og Kodal. Det kan være relevant i saker som gjelder alle tre skolekretser. Det er allikevel viktig at NMU’ene sender inn egne uttalelser som vanlig i alle saker, men at de for eksempel kan samarbeide om underskriftskampanjer o.l.
 2. Det foreslås å sette opp/skaffe ei bu til å skaffe inntekter, i Andebu. Det bør være mulig å få til et spleiselag på dette. Andebu NMU skal utrede mulighetene for dette.

 

7. Herredshuset
 1. Herredshuset er for tiden stengt, og det er planlagt at det vil skje mer på nyåret.
 2. Det er ikke Andebu NMU som skal stå for utleie av Herredshuset.

 

Referat samarbeidsmøte repr. foreninger/lag Andebu skolekrets 8.11.2017