Tilstede: John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Kjell Skalleberg, Solveig Rød Aadne.

 

Sak 34/2017

Oppdatering pågående saker.
a. Fellesmøte lag/foreninger; det var enighet om årlig møte, mange fremmøtte, det skal opprettes felles Facebookside og et felles årshjul som skal publiseres på Andebu NMUs nettside.

  1. Nettsiden; få med lenker til Sandefjord kommune, hva vi er/bakgrunn, at vi deler ut midler, felles årshjul for foreninger/lag, aktiviteter/møteplasser (sykkel- og gangturer, lekeplasser, idrettsanlegg m.m.). Solveig sjekker om kart finnes med oversikt over lekeplasser.

 

Sak 35/2017

Valg av revisorer
Vi har fått ja fra Hanne Vegger Brynjulfsen. Hun vil også se over regnskapet for 2017. Bjørg er forespurt, vi har ikke fått svar ennå. Vi vedtar at Hanne V. Brynjulfsen skal være revisor for inneværende år.

 

Sak 36/17

Søknad om midler fra Andebu sykkelklubb til gang/sykkelbaner ved Langevann.
De ønsker å lage 90 cm brede gangbaner over myra slik at det kan sykles på dem. Det er bedt om tilbud på materialer fra Hasås; sum kr. 39 000,-. Sammen med dugnadsarbeid beregnes totalsum til å bli ca. 60 000,-.
Vi vedtar å stille med halvparten;  30 000,-.

 

Sak 37/17

Tursti Kvernsmyr/avslutning.
Avtalen bygger på vilkår som ble satt av Andebu kommune i forbindelse med at Kåre og Birgit Kvernsmyr overtok jordene i mai -97. I pkt. 7.2 står følgende; Veirett for bruk av allmenheten med en bredde på 3 m fra Askjemområdet til Askjemveien.
Avtale med Ståle Kvernsmyr 9/2017; Han freser/retter opp veien/stien i ca. 3 m bredde og ca. 400 m lengde.
Han leverer/trauer ut 30 m3 sand/grus og mottar 3000,- for jobben. Avtalen er godkjent av Sandefjord kommune v/Øyvind Rotnes. Arbeidet ble utført i sept./okt. 2017 og ble inspisert og godkjent, etter ønske fra Ståle Kvernsmyr, av Andebu NMU v/Harald Skatvedt.

 

Sak 38/17

Vanndam/stikkrenne i Bergstien.
På andre siden av veien for frisøren i sentrum, på Erlend Gallis’ tomt ligger en ganske stor og dyp dam som er usikret i forhold til barn, til tross for at det ligger en barnehage på motsatt side av veien, og at barn passerer ikke langt unna på vei til og fra skolen. Problemet er antakelig at ikke stikkrenne er vedlikeholdt. Vi har kontaktet grunneier og tar saken videre til kommunen/ev. fylket.

 

Sak 39/17

Planlegging av årsmøte i Andebu NMU.
Vi bruker Facebook og oppslagstavle i sentrum, i tillegg til å sende mail til lag og foreninger for å annonsere møtet.
Kasserer setter opp forslag til budsjettplan, resten av styret kan ev. også hjelpe til med dette om ønskelig.
Dato for møtet blir tirsdag 20.3.2018, sted blir Solhaug Ungdomslokale.

 

Eventuelt


Sak 40/17

a. Neste års styre.
Harald Skatvedt frigir plassen sin; posisjonen som nestleder blir da ledig. Lennart Grimholt frigir også plassen sin og jobben som kasserer blir ledig. Gunnbjørn Tangen, Brit-Wenche Kopstad Carlsen og Kjell Skalleberg fortsetter som styremedlemmer. Varamedlem Solveig Rød Aadne fortsetter. Nina Hagbartsen fortsetter som sekretær i 2 år til. John Reidar Pettersen fortsetter og stiller til gjenvalg som styreleder.

b. Sende varsko til kommunen om revet tømmerhus/gammel lensmannsbolig i Kjærlighetsstien i Andebu sentrum.
Brit-Wenche skriver brev til kommunen

  1. Nyttårsmiddag for eldre/uføre.
    Før kommunesammenslåingen ble dette støttet av Andebu kommune, Sandefjord kommune støtter ikke denne saken foreløpig. Andebu Røde Kors spør om det kan søkes om midler til dette formålet.
    Styret bestemmer at da det ikke er levert inn søknad for i år og dette er siste møtet før nyttår, ber vi om at søknad heller leveres til neste år. Det blir derfor ikke gjennomført avstemming for denne saken i dette styremøtet.
  2. Kjørkåsen, tomter ligger til salgs på det som er nå er kommunal grunn.
    Det bør arbeides for å beholde dette område som park/fredet område («Hundremeterskogen»). Gunnbjørn, Kjell og Nina samarbeider om tekst for innsending til kommunen.
Referat styremøte 5.12.2017