Til stede:
John Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Harald Skatvedt, Nina Hagbartsen.

Sak 1/20.04.2017

Oppdatering på registrering av NMU v/styreleder.
Andebu Næringsmiljøutvalg med styrets medlemmer er nå registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.
Organisasjonsnummer: 918 793 372.

Styrets medlemmer:
Leder:                     John-Reidar Pettersen
Nestleder:              Harald Skatvedt
Kasserer:                Lennart Grimholt
Sekretær:                Nina Hagbartsen
Styremedlem:        Kjell Skalleberg
Styremedlem:        Gunnbjørn Tangen
Styremedlem:        Brit Wenche Kopstad Carlsen
Varamedlem:         Solveig Rød Aadne
Varamedlem:         Unni Fjellin

 

Sak 2/20.4.2017

Signaturrett/prokura.
Styret er enstemmig i at leder og nestleder skal ha signaturrett.
Styret er enstemmig i at leder og kasserer skal prokura.

 

Sak 3/20.4.2017

Bankkonto – må opprettes.
John-Reidar har startet prosess med å opprette bankkonto, det gjenstår kun signaturer som var avhengig av prokura/signaturrett.

 

Sak 4/20.4.2017

Domene/e-post/hjemmeside – bør opprettes.

 1. Styret bestemmer enstemmig at vi oppretter domenene «andebu-nmu» og «andebu-nærmiljøutvalg».
  Nina oppretter domene med tilhørende e-postadresser.
 2. Vi kjøper plass i webhotell tilrettelagt for WordPress-installasjon. SyseData foreslås som leverandør.
  Nina ordner plass i webhotell.
 3. Vi lager en enkel WordPress nettside (gratis plattform) med vedtekter, målsetninger og styrets medlemmer,
  samt informasjon om hvilke aktivitetstilbud som finnes i nærmiljøet. Nina setter opp side, i tillegg til å lage logo
  for Andebu NMU. Kjell tar bilde av skolefane til å bruke på nettsiden.
 4. John-Reidar sjekker tilgang til penger til å betale for domene/webhotell, ev. må en av oss legge ut inntil videre.

 

Sak 5/20.4.2017

Facebook – må opprettes.
Styret bestemmer enstemmig at det skal opprettes to Facebook-grupper; én lukket gruppe kun for styrets medlemmer og én åpen gruppe for alle i Andebu barneskoles krets. John-Reidar oppretter begge Facebook-grupper.

 

Sak 6/20.4.2017

Videre fremdrift.
Saker som bør være med videre (tas med til neste møte):

 • Vei fra Askjem-feltet til ‘veien er i ferd med å «spises opp» av plogen til bonden som eier jorda på hver side.
  Dette er en mye brukt turvei, og en svært gammel vei som bør holdes i sin opprinnelige form. Harald sjekker hvilke vedtak osv. som er fattet i forbindelse med denne veien for å se om vi kan gjøre noe for å holde den tilgjengelig for turgåere.
 • Lys i akebakken og ved aktivitetsparken.  Vi skriver brev til kommunen for å formalisere at arealet akebakken er på skal brukes til dette aking også i fremtiden for å unngå eventuell kollisjon med andre planer for arealet.
  – Tanker vi tar med til neste møte for akebakken; vann/kunstsnø, årlig dugnad, i tillegg til lys.
 • Fresbee-bane; vi tar opp dette som punkt i neste møte.
 • Isbane, er det noe vi kan vurdere å arbeide for?
 • Vi vil ha innspill fra kommunen hver gang det er saker som vedrører oss i Andebu skolekrets, vi vurderer om det er på sin
  plass med innspill eller ikke i hver enkelt sak.
 • Arrangere stormøte for å spre informasjon og få innspill fra andre enn styrets medlemmer i kretsen.
 • John-Reidar, og ev. andre i styret som ønsker/kan, deltar i møte for alle NMU i Sandefjord mandag 24.4.2017.
 • Valgkomité og retningslinjer rundt valgkomité tas opp som egen sak i neste møte.

 

Sak 7/20.4.2017

Eventuelt /Sak vedrørende trafikksikkerhet i Skjeggerødveien.
Det kan være at det ble gjort vedtak om sikringstiltak mens vi ennå var Andebu kommune. Ingen tiltak er utført. Kjell undersøker hva de faktiske forhold er i denne saken, også opp mot forholdene i Hoksrødfeltet.

Referat styremøte 20.4.2017