Tilstede:
John Reidar Pettersen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lennart Grimholt, Harald Skatvedt, Nina Hagbartsen, Brit Wenche Kopstad Carlsen.

 

Sak 8/06.06.2017

NMU møte med Sandefjord kommune.
Det informeres om innhold i møtet, som beskrives som lærerikt og informativt. Møtet inneholdt bla. presentasjon av de andre NMU’ene og en gjennomgang av hva som forventes av oss i nærmiljøutvalgene. Vi noterer oss at vi skal lage liste over sosiale arrangementer, møteplasser og aktivitetsanlegg.

 

Sak 9/06.06.2017

Lys ved aktivitetsparken.
Styret anmoder Andebu Idrettslag om å søke om spillemidler og midler fra Andebu NMU. Andebu NMU garanterer kr. 25 000,- til utbetaling når sluttregnskap er ferdig.

 

Sak 10/06.06.2017

Lys ved akebakke.
Andebu NMU oppretter komité som har ansvar for etablering av permanent nærmiljø akeanlegg med lys og ev. vann til produksjon av kunstsnø. Komitéen innhenter priser på lyssetting. Terrengarbeid gjøres som dugnadsarbeid i samarbeid med for eks. FAU på Andebu Skole. Lyssetting støttes av Andebu NMU-midler i tillegg til eventuelle spillemidler og/eller midler fra FAU. John Reidar kontakter Andebu FAU med forespørsel om samarbeid.

 

Sak 11/06.06.2017

Tursti ved Askjemfeltet/Kvernsmyr.
Det er funnet kontrakt på veirett for allmenheten hos Jordstyrekontoret, der veibredde er oppgitt til 3 m, for denne stien. Harald kontakter Ingrid Marie Eidsten i Sandefjord kommune for å be dem ta saken videre, da Sandefjord kommune er rettighetshaver i saken.

 

Sak 12/06.06.2017

Trafikksikkerhet ved Hoksrød og Skjeggerød.
Vi har fått positivt svar fra Sandefjord kommune vedrørende bom, som er planlagt oppført i løpet av inneværende måned. Det er usikkert med tanke på skilting.

 

Sak 13/06.06.2017

Videre fremdriftsplaner.

  1. Vi skal etablere oversikt over møteplasser og aktivitetsanlegg. Vi starter med å kontakte velforeninger osv. og registrere det de forteller oss at de har av møteplasser m.m. Vi merker av plassene på kart. Vi bør også lage en oversikt over kontaktpersoner i lag og foreninger for å få gjennomført dette registeret.
  2. Domener andebu-nmu og andebu-nærmiljøutvalg er kjøpt.
  3. Lukket Facebook-side er opprettet.
  4. Åpen Facebook-side skal opprettes.
  5. Nettside skal opprettes.
  6. Vi skal lage liste over sosiale arrangementer.

 

Sak 14/06.06.2017

Valgkomité og styringsdokument til komitéen.
Dagens styre blir valgkomité for neste styre. Nina er «ringeperson», men hele styret hjelper til å finne aktuelle personer. Det skal søkes å finne styremedlemmer til Andebu NMU slik at det så langt det er mulig til enhver tid sitter medlemmer fra de største organisasjonene (eks.: Andebu Ungdomslag, Andebu Idrettslag, FAU). Det skal opprettes egen valgkomité og retningslinjer for denne fra årsmøtet 2018. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer. John Reidar lager utkast på styringsdokument.

 

Sak 15/06.06.2017

Søknadsskjema nærmiljøanleggsmidler.
Det bør være et skjema for søknad om midler fra Andebu NMU, der det også spesifiseres hva det kan søkes om penger til. John Reidar undersøker om det allerede finnes et standard skjema for dette.

 

Sak 16/06.06.2017

Søknad om midler (17. mai komitéen).
Søknad om kr. 10 000,- til 17. mai komitéen i Andebu er enstemmig vedtatt.

 

Sak 17/06.06.2017

Eventuelt.

  1. Motorsportbane/Prosjekt Asfaltbane Vestre Viken.
    Vi bruker tidligere innspill/brev vedrørende pistol-skytebanen som grunnlag for innspill til dette prosjektet. Vi har vært i kontakt med grunneiere og Signo, som er tidligere Andebu kommunes største arbeidsplass, og de er svært negative til en slik bane. Det samme gjelder idrettslaget, som har løypeanlegg som vil bli ødelagt som følge av banen. Det er også et populært turområde. Vi stiller oss negative på grunn av støyproblematikk, konsekvenser for natur, miljø og lokalbefolkning, og fordi det vil bli store trafikale utfordringer.Nina skriver utkast som sendes ut til styret for kommentarer/redigering, før det sendes til rette instans.
Referat styremøte 6.6.2017