Tilstede: John Reidar Pettersen, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen,
Svein Are Trollsås, Kjell Skalleberg, Cathrine Ellefsrød.

Sak 10/19

Oppdatering pågående saker

a) Kjørkåsen
Svar på høringsuttalelse til ny kommuneplan 2019-2031. Planen skal vedtas i Juni 2019, og vi har fått svar på at vår uttalelse er mottatt.

 

Sak 11/19

Ny sammensetning av styret.
Leder                      Kjell Skalleberg
Nestleder               Svein Are Trollsås
Kasserer                 Gunnbjørn Tangen
Sekretær                 Nina Hagbartsen
Styremedlem         Brit Wenche Kopstad Carlsen
Styremedlem         Lars Erik Nystuen
Styremedlem         Cathrine Ellefsrød

Varamedlem          Solveig Rød Aadne
Varamedlem          Unni Fjellin

 

Sak 12/19

Håsken – kommuneplanen; innspill sendt.
På grunnlag av tidligere saksbehandling i styret er det sendt inn innspill til kommuneplanen der Håskenområdet er foreslått regulert fra «Næring til Blandet formål – Næring/idrett/motorsport». Vi mener det vil være en vesentlig brukerkonflikt om kommunen tillater rallyvirksomhet.

 

Sak 13/19

Søknad om midler – Vestre Andebu Vel., søknadsbeløp ikke oppgitt
Det søkes om midler til drift, ikke et prosjekt og vi må derfor avslå søknaden.

 

Sak 14/19

Søknad om midler – Foreldrenettverket 13+ , søknadsbeløp ikke oppgitt.
Det søkes om midler til foredrag som omhandler mobbing. Vi avviser søknaden, men anbefaler dem om å ved ev. senere anledninger sende en henvendelse om et mindre beløp fra alle NMU ’ene i kommunen. Vi mener det er vanskelig å forholde seg til en så generell søknad.

 

Sak 15/19

Søknad om midler – Sandefjord Frisbeeklubb, søknadsbeløp 30 000,-.
Det søkes om midler til frisbeegolfbane i forbindelse med lysløype øst for Go-kart-banen på Håsken. Vi vedtar å bevilge kr. 15 000,-.

 

Sak 16/19

Søknad om midler – FAU, søknadsbeløp 7 000,-.
Det søkes om midler til benker med bord rundt skolen. Lars Erik Nystuen erklærer seg inhabil. Styret vedtar enstemmig at det bevilges kr. 7 000,- .

 

Sak 17/19

Søknad om midler – Gravdal Velforening, søknadsbeløp 10 000,-
Det søkes om midler til hefter i forbindelse med 50-årsjubileum i tillegg til diverse skilter. Vi vedtar å bevilge 5 000,-.

 

Sak 18/19

NVE Vindmøller.
Vi bør involvere NMU ‘ene i Høyjord og Kodal og tar initiativet til et fellesmøte. Vi vil også snakke med Turistforeningen. Vi lager en uttalelse til høring innen fristen i oktober 2019.

 

Sak 19/19

Henvendelse fra Anja Vatne.
Gjelder trafikksikkerhet i Andebu/sentrum. Svein Are vil forsøke å få fatt i den gamle områdeplanen for sentrum i Andebu. Vi arbeider videre med trafikksikkerhet til høsten. Vi vil også se i gjennom de innspillene vi allerede har sendt vedrørende trafikksikkerhet.

 

Sak 20/19

Gjennomgang av handlingsplanen og prioritering.
Vi bør legge til politikere fra Andebu når vi sender inn innspill til kommunen. Vi tar med denne saken videre til neste møte.

 

Sak 21/19

Aktivitetskalender.
Vi tar med denne saken videre til neste møte.

 

Sak 22/19

Helga hime. Orientering og planer; hva gjør vi?
Vi bør ha en stand på lørdag 24.8.19 (siste helga i arrangementet). Vi spør om vi kan få plass under tak. Vi fronter sakene vi har støttet og jobbet med. Det bør lages plakat til standen, i tillegg til noen få utskrifter av en enkel A5-folder med informasjon om Andebu NMU.

 

Sak 23/19

Eventuellt.
a) Litt omkring formaliteter vedrørende overføring av leder-vervet fra John Reidar Pettersen til Kjell Skalleberg. Vi skal benytte én e-postadresse til alt; post@andebu-nmu.no.

b) Vi bør be om tilbakemelding om gjennomført prosjekt fra de som mottar midler. Dette kan gjøres enkelt ved å spørre ved tildelingen.

 

 

Referat 24.4.2019