Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Unni Fjellin.
I tillegg til stede ved sak 24/19: Kåre Hotvedt, Kodal NMU.
Meldt forfall: Svein Are Trollsås, Cathrine Ellefsrød.

Sak 24/19

NVE Vindmøller. Fellesmøte med representant fra Kodal NMU.
Vi startet med å se en film om vindmøller laget av Mathea og Wenche fra 9. trinn på Andebu Ungdomsskole, og fortsatte med diskusjon omkring temaet vindmøller. Styret i Andebu NMU er enige om at vi ikke ønsker vindmøller i Andebu, og at vi må forsøke å uttrykke dette overfor så mange som mulig. Vi ønsker også å engasjere lokalmiljøet til å ha en mening, og være med å forsøke å bekjempe at vi får vindmøller i våre nærområder/turområder.
Tiltak:
– Kontakte Vidaråsen, forhøre oss om de har engasjert seg/ønsker å engasjere seg.
– Kontakte Turistforeningene i Tønsberg/Sandefjord; signalisere at vi ønsker å delta dersom de skal aksjonere/skrive noe.
– Spre filmen som Mathea og Wenche har laget (vi fikk muntlig godkjenning fra dem begge til å gjøre dette i dag) for å øke
lokal bevissthet omkring det som er i ferd med å skje.
– Hælja hime; snakke om vindmøller/vise filmen der, og ha med underskriftsliste/lage en underskriftskampanje.
– Forfatte et felles skriv med Kodal og Høyjord NMU – Gunnbjørn lager utkast.
– Sende det vi har av materiell til Kodal og Høyjord NMU for å informere.
_______________________________________________

 

Sak 25/19

Oppdatering tidligere saker.
Kjørkåsen;
Rådmannens innstilling var i vår favør, og kommunen vedtok å utsette en eventuell videre utredning av området til boligformål, og det skal ikke bygges hus/selges tomter på den sydlige delen av Kjørkåsen med det første.

Håsken, motorcrossbane;
Kommunen har vært på befaring. Det ble da bemerket at innehaver av motorcrossbanen ikke tar hensyn til avtaler om når kjøring er tillatt. Kommunen vedtok at det skal utarbeides en detaljplan innen ett år. Idrettslagets løyper består og de fikk medhold i at kjøring ikke skal skje på lørdager i januar, februar og mars, det skal heller ikke kjøres på kvelden på tirsdager og torsdager, når det er skitrening.

 

Sak 26/19

Søknad om midler – Hoksrød og Flåtten Vel, søknadsbeløp 15 000,-.
Vi vedtar å be om ny søknad med mer utfyllende planer for prosjektene de ønsker støtte for. Vi foreslår også at de prioriterer noen lekeplasser.

 

Sak 27/19

Søknad om midler – Hælja hime, søknadsbeløp 10 000,-
Vi ikke finner hjemmel i vedtektene for å støtte produksjon av reklameskilt, og veiet det mot andre eventuelle andre typer prosjekter vi mener vil gagne barn og unge i større grad. Vi har også støttet Hælja hime ved to tidligere anledninger, og avslår derfor søknaden denne gangen.

 

Sak 28/19

Gjennomgang av handlingsplanen, og prioritering.
Denne saken ble utsatt til neste møte.

 

Sak 29/19

Hælja hime; planer/hva gjør vi?
– Vi har booket et telt via Sentralen for frivillighet.
– Vi bør flagge noe av det vi har vært med å støtte, og saker vi har arbeidet for; Kjørkåsen, akebakken, lys i aktivitetsparken, blindvei/Skjeggerød, mm.; lage en enkel, A5 folder på dette.
– Vi får laget en rollup (Nina lager trykkefil  med Andeburosen + kontaktinformasjon)
– Invitere Høyjord og Kodal NMU til møte før Hælja hime; 14.8.2019

 

Sak 30/19

Trafikksikkerhet – hva gjør vi?
– Henvende oss til den instans som er ansvarlig for Vestre Andebu vei (Vegvesenet?), forhøre oss om muligheten for å få
satt opp et «del veien»-skilt.
– Kjell snakker med grunneier Trygve Skåra (Østre Flåtten) om mulighet for å opparbeide en gruset sti fra Håskenveien
(Solvangfeltet) til Ulvekula.
– Vi plukker opp denne tråden til høsten.

 

Sak 31/19

Eventuellt.
a) Det er etterlyst gapahuk i akebakken; dette ligger også i våre ønsker for bakken, i tillegg til en «eseltrapp».

b) Kommunen mener de ikke kan tilby søppelbøtte i Skjeggerødveien pga. manglende renovasjon i Andebu sentrum. Vi
mener at dette ikke kan stemme, da de andre søppelbøttene i sentrum tømmes jevnlig. Vi undersøker dette videre.

c) Sykkelstien som ender mellom to av garasjebyggene i Skjeggerød borettslag bør etter vår mening legges rundt den siste
garasjen for å unngå ulykker der biler som kjører ut av garasjene treffer syklister/gående fra sykkelstien. Forhøre oss med
borettslaget og andre instanser som kan involveres for å løse dette.

 

 

Referat 4.6.2019