Tilstede: Brit Wenche Carlsen, Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Lars Erik Nystuen, Cathrine Ellefsrød
Meldt forfall: Nina Hagbartsen og Svein Are Trollsås

Sak 32/19

Oppsummering etter siste møte før sommeren.

  • NMU har fått egen e-post som alle styremedlemmer har tilgang til:
    Adresse: post@andebu-nmu.no
  • Plan og miljøutvalget i kommunen leverte en enstemmig høringsuttalelse mot utbygging av vindkraft i Sandefjord. Det er gledelig, og i tråd med Andebu NMUs oppfatning. Det kan synes som økt mediedekning og fokus på negative sider av vindkraft på land har vekket politikere både regionalt og lokalt. Andebu NMU besluttet å la saken ligge inntil det eventuelt skulle vise seg at vi må agere.
  • Frisbeebanen på Håsken er snart ferdig i en litt annen trasé enn først planlagt. Nå er den lagt over Mursteinsåsen.
  • Ingen søknader om støtte til dette møtet. Gunnbjørn stilte spørsmål om hvordan NMU stiller seg til at AIL søker om hjertestarter til neste utdeling. Utvalget var selvsagt positivt ettersom det ikke er hjertestartet verken i hallen eller på idretts-/fotballbanene.

 

Sak 33/19

Oppsummering etter Hælja Hime.
Erfaringer: Teltet fra Frivillighetssentralen fungerte greit i fint vær, men ville ikke egnet seg i vind. Mulig aktuelt å anskaffe et nytt?
Innspill fra besøkende på stand: Flere tok opp spørsmål rundt trafikksikkerhet, både i sentrum og langs riksveiene. Spørsmål om hvem som vedlikeholder og oppgraderer lekeplassene i kommunen. Har kommunen en plan på dette? Kjell sjekker opp med kontaktperson, Inger Line Birkeland.

 

Sak 34/19

Gapahuk akebakken.
Gunnbjørn la fram forslag til utforming (tegning, bilde og modell), og tar videre ansvar for prosjektet i samarbeid med komiteen som består av Ingrid Knotten Haugberg og Lars Erik Nystuen. Det ble gitt grønt lys til å bruke innleid hjelp til rydding av årets vekster i akebakken i stedet for stor dugnad før vinteren (Jobben er nå bestilt. Vil koste kr. 4000).

NMU har fått utbetalt kr. 49000 til gapahuk og trinn i eseltrapp i akebakken, og får mer fra spillemidlene når prosjektet er ferdig.

 

Sak 35/19

Trafikksikkerhet.

Det er et faktum at ingen av NMUs prioriteringer i trafikksikkerhetsplanen ble tatt til følge. NMU ønsker derfor å sende en skriftlig henvendelse til Statens Vegvesen der vi ber om

  • «Del veien-skilt» langs Fylkesvei 307 (Vestre Andebu vei) og Håskenveien med begrunnelse (skolevei, befolkningstetthet langs veien, beboere fra Vidaråsen, Signo, tungtrafikk, økt bruk av området på Håsken…)
  • Mulige løsninger for gang og sykkelvei langs de samme veiene
  • Opphøyede gangfelt fra Kjærlighetsstien til Håskenveien
  • Sikker skolevei. Dette vil trolig kartlegges nærmere i forbindelse med at Andebu skole er i oppstartsfasen av å bli en «Hjertesone-skole».

Nina lager utkast på dette og sender til resten av styret for innspill.

 

Sak 36/19

Sentrumsparken:
Fase 1 er ute på anbud nå. Se:

«Vedlagt ligger saksframstilling med alle vedlegg. Arbeid med anskaffelse i henhold til vedtatt plan er igangsatt. Slike prosesser tar noe tid. Tidspunkt for oppstart og sluttføring av arbeidet med parkanlegget vil avklares når leverandør er valgt og kontrakt er inngått. Oppstart er avhengig av kapasitet hos leverandør og sesong for arbeid i marka. Oppstart vil skje tidligst høsten 2019».

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019059615&

 

Sak 37/19

Arbeidsoppgaver for NMU.

«Et levende sentrum»: Blomster/forskjønnelse, samarbeid med handelsstanden, vedlikehold og trafikksikkerhet.
Cathrine kontakter leder i Andebu sentrumsforening, Marit Hunsrød, med initiativ til felles møte med fokus på sakene over.

 

Sak 38/19

Ingen saker under eventuelt.

 

 

Referat 28.8.2019