Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Nina Hagbartsen, Cathrine Ellefsrød.
Vara: Unni Fjellin, Solveig Rød Aadne. Meldt forfall: Svein Are Trollsås, Lars Erik Nystuen.
I tillegg til stede ved sak 40/19: Anne Kathrine Halvorsen, Marit Hunsrød, Heidi -, Trond Hogsnes.

Sak 39/19

Oppdatering tidligere saker.
Framdrift sentrumsområdet;
Ambisjon om etablering av fase 1. Prosess med anskaffelse av anbud fra leverandør.

Tilsynsrapport Håskenveien 335 Bilcrossbanen;
Kjell ønsker å gi tilbakemelding på kommunens rapport; mener tilsynet var noe mangelfullt. Det er tilsynelatende gjort endringer/forbedringer etter tilsynet har vært på stedet.
______________________________________________

Sak 40/19

Samarbeid Andebu NMU og Sentrumsforeningen. Fellesmøte med representanter fra Sentrumsforeningen.
– Trafikale forhold; mange utrygge situasjoner både med busser og biler. Bør gjennomkjøring mellom Meny og apotek/pol begrenses? Også farlige situasjoner utenfor Kiwi.
– Få oversikt over hvem som eier hva/hvem som kan kontaktes for å gjennomføre/foreslå forbedrende tiltak. Disponenter av sentrumsområdet burde være interessert i oppgradering; bra for business.
– Ønske om et «mykere» sentrum; kan skilting eller sperringer med f. eks. blomster benyttes?
– Busstopp i sentrum er allerede planlagt flyttet.

– Det er per nå ingen pågående planleggingsprosess for Andebu sentrum – henvende oss til Sandefjord kommune vedrørende muligheten til at en slik planlegging blir gjenopptatt.
– Henvende oss til Kiwi om handicapparkering foran inngangen deres.
– Flytting av HC-plasser v/Meny til et flatere område, f.eks. ved vognskur (i henhold til universell utforming). (Brit Wenche tar opp dette).
– Er det mulig å få elbil-ladere til Andebu sentrum?
– Blomster i sentrum på sommeren; vanneoppgaver bør utføres av kommunen – dette gjøres sannsynligvis allerede i Stokke; henvende oss til kommunen om dette. Alternativt om noen på «Annekset» kunne være interessert i denne jobben?
– Skilt «Velkommen til Andebu»; må søkes om.
– Braketter på lysmaster som kan brukes til flagg, blomsteroppheng, julepynt m.m.

Nytt møte til våren med Andebu Sentrumsforening og Andebu NMU; i mars 2020. Kalle inn i god til for å ha større sjanse for å få med leietakere/grunneiere/butikkeiere.
_______________________________________________

Sak 41/19

Trafikksikkerhet – gjennomgang forslag til brev til Vegvesenet.
Dele opp brevet i veier med ønsker om tiltak først.
– Vestre Andebuvei; Del veien-skilt, busslommer, gang- og sykkelvei.
– Andebuveien; Flere gangfelt (Bergli), opphøyde gangfelt fra sykehjemmet til sentrum, flytte Berglirysset.
– Kodalveien; Nedsatt hastighet (30 km/miljøgate), gang- og sykkelvei.
– Håskenveien; Opphøyde gangfelt, gang- og sykkelvei, fartsdempende tiltak/nedsatt hastighet. Nevne Signobeboere/behov.

 

Sak 42/19

Søknad om midler – Andebu skolekorps/konsert, søknadsbeløp 5 500,-.
Søknad om 5500,- enstemmig innvilget.

 

Sak 43/19

Søknad om midler – Andebu Idrettslag/hjertestartere, søknadsbeløp 15 000,-
Søknad om 15 000,- enstemmig innvilget.

 

Sak 44/19

Eventuellt.
a) Gapahuk i akebakken; arbeidet og planlegging av denne fortsetter (stolpeinnsamling bla.).

b) Trapp med 200 trinn (40-50 høydemeter) til trening i unnarenn i den gamle Møylandbakken er planlagt.

c) Kart over alle merkede turer i nærmiljøet er under arbeid (Sølvi og Gunnbjørn). Ha skilt med oversikt på Tunheim, Herredshuset og Møylandsletta.

d) Ståle Kvernsmyr har fylt mye fyllmasse i skogen sin. Reguleringsplan ved Askjemvannet; vi bør få inn turløype under/nedenfor fyllstedet, nærmere vannet. Kjell og Gunnbjørn klargjør innspill til kommunen.

e) Oppgradering av lekeplasser; kommunen skal se på dette, går i gang med planlegging fra nyåret.

f) Miljøarbeider v/Andebu Skole, Bjørn Oskar Bekken, ønsker å bygge K7-meter ved akebakken i sentrum; dette er ok for Andebu NMU.

 

Referat 8.10.2019