Tilstede:
Fra NMU: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Svein Are Trollsås, Lars Erik Nystuen, Solveig Rød Aadne, Brit Wenche Carlsen, Unni Fjellin, Cathrine Ellefsrød. Fra valgkomiteen: Øyvin Hansen, Torunn Vestly, Åse Sletvold. Hans Anders Kjærås

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtatt uten kommentarer.

 

2. Valg av møteleder og referent, samt to deltakere til å underskrive protokoll.

Møteleder: Kjell Skalleberg
Referent: Cathrine Ellefsrød
Protokoll: Åse Sletvold og Øyvin Hansen

 

3. Årsmelding:

Opplest og enstemmig godkjent.

 

4. Regnskap:

Kasserer la fram regnskapet som ble enstemmig godkjent.

 

5. Plan og mål for 2020:

Enstemmig godkjent.

 

6. Budsjett

Enstemmig godkjent.

 

7. Innkomne saker:

Det var kommet inn ett innspill fra Hans Anders Kjærås:

Ønske om at NMU arrangerer erfaringskonferanse og at alle aldersgrupper inkluderes, får informasjon samt får mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

Saken ble diskutert i styret før møtet og i selve årsmøtet.

NMU understreket at våre vedtekter sier at utvalgets formål først og fremst er å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår i sin skolekrets. Dersom man ønsker endringer i vedtektene, må dette opp som egen årsmøtesak. Andebu Røde Kors har drøftet dette tidligere, og Solveig Rød Aadne uttrykte at det kan være aktuelt å foreslå vedtektsendringer på neste årsmøte.

Øvrige servicetjenester fra kommunen får man hjelp til ved å henvende seg til servicekontoret i Andebu kommune på, tlf. 33348128.

NMU oppfordrer engasjerte innbyggere til å melde seg inn i lag og foreninger, og/eller engasjere seg politisk. Innbyggerne oppfordres også til å møte opp på biblioteket når ordføreren er der. Se Bjørn Ole Gleditsch Facebookside for tidspunkter.

NMU ser på muligheten for å invitere foredragsholder/trekkplaster i forbindelse med årsmøte 2020. Vi tar også imot innspill fra innbyggerne som vi videresender til rette instans i kommunen.

 

8. Valg

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Årsmøte 10.3.2020