Sted: Gapahuken Andebu sentrum.

Tilstede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Carlsen, Cathrine Holmen, Cathrine Ellefsrød.

Sak 18/20  – Oppsummering og informasjon etter forrige møte:

Tilbakemelding på trafikksikkerhet rundt ungdomsskolen:

  • Phillip Longva Karlsen: 27.03.2020,

For å forbedre parkerings og hente/levere situasjonen skal det nå anlegges en parkeringsplass på den vestre delen av sentrumsjordet, i den forbindelsee vil det også bli skiltet med offentlige skilt innkjøring forbudt mellom 08 -16 på ukedagene. Men når det gjelder parkering i skolegården er dette noe rektor må håndtere, det er ikke en heldig situasjon men vi håper den nye plassen vil hjelpe noe. Men dersom det ikke fra skolens side legges føringer for hvor lærere og besøkende skal parkere vil ikke dette ha ønsket effekt. Det vil på denne plassen også settes av plass til containere eller fremtidig annen renovasjonsløsning slik at slik kjøring ikke trenger å kjøre inn på skolens område.

  • Fra Phillip Karlsen ingeniør kommunalteknisk planavdeling 27.04.2020

Ansvaret for kommunale områder (vei) rundt skoler og barnehager har tidligere ligget til Eiendom. Det har pågått en intern prosess for å se på dette, sent i mars ble det bestemt at ansvaret for trafikksikkerhet rundt skoler skulle ligge hos kommunalteknisk. Det er derfor deres henvendelse ikke ble besvart før. For å få dette til på en god måte er vi helt avhengige av innspill fra rektorene. Det er satt av 6 mill. over det neste 3 årene på trafikksikkerhet rundt skoler hvor rektorer fikk anledning til å sende inn sine ønsker. En av mine kollegaer jobber nå med å sette opp en prioriteringsliste for dette. Selv om vi nå anlegger en parkeringsplass litt utenfor skolegården er det fortsatt viktig at det jobbes med ansatte og foreldres holdninger slik at kjøring inn på området unngås.

Sak 19/20  – Massedeponi på Askjem – innspill til reguleringsplan

Forslaget til bemerkninger fra NMU ble opplest og redigert. Se NMUs kommentarer til saken (vedlegg)

Vedtak: Kjell sender NMUs kommentarer til medlemmene i hovedutvalg for miljø og plansaker og saksbehandler Olav Langhammer Malkomsen

Sak 20/20 – Framtidig virksomhet (møter og aktiviteter)

Er det tiltak/arrangementer NMU kan støtte som tar hensyn til smitteverntiltak og myndighetens retningslinjer? Usikkert om barneteater og Hælja hime kommer til å bli gjennomført jfr. søknader som er lagt på vent grunnet Korona-situasjonen.  Vi avventer til nye retningslinjer fra myndighetene kommer.

Sak 21/20 – Eventuelt

  • Informasjonstavler er på plass ved Tunheim og Møyland Samarbeid mellom Frisklivsentralen og NMU v/Gunnbjørn
  • Treningstrapp på Møyland er ferdig og mye i bruk. Også samarbeid med Frisklivsentralen
  • Gapahuken mangler kun benker og noe isolering før arbeidet er avsluttet og NMU kan få spillemidlene utbetalt
  • NMU har planer om eseltrapp opp bakken ved siden av gapahuken slik at det kan bli en passende treningsrunde for barn og unge der de ikke må ut på trafikkert vei
  • Boot-campen har behov for et tykkere og bedre tau som egner seg til klatring. Kanskje det er noe NMU kunne støtte?

Vedlegg 1:  Massedeponi på Askjem – innspill til reguleringsplan

Andebu Nærmiljøutvalg

Ingeniørservice                                                               Kopi :    Sandefjord kommune

V / Jonas Grytnes                                                                           postmottak@sandefjord.kommune.no

jg@ingserv.no                                                                              Plan ID: 20190009

Innspill til varsel om reguleringsarbeid for massedeponi Askjem  – Gbnr. 218 / 2

Andebu Nærmiljøutvalg har på sitt møte 8. oktober vedtatt å komme med innspill om tursti gjennom det foreslåtte planområde.

Andebu kommune avsatte penger til en tursti rundt Askjemvannet med en bru over Storelv ca. 200 meter sør for sørenden av Askjemvannet i sitt budsjett for 2015. Bru ble heist på plass med helikopter vinteren 2016 og avtale om merking av tursti ble opprettet med de fleste grunneiere rundt vannet. Turstien er inntegnet på kommuneplanens arealdel vedtatt i kommunestyret 17. februar 2016. Det ble ikke opprettet noen avtale med eier av gbnr. 216 / 2 og over denne eiendom er det ikke inntegnet tursti på arealplankartet.

Andebu Nærmiljøutvalg har planer om oppgradering av kommunalt areal avsatt til friområde på eiendommen gbnr. 218 /53. Her kan det bli oppført gapahuk, bålplass og badebrygge. Nærmiljøutvalget håper at friområdet med sin nære beliggenhet til Andebu Sentrum kan bli et mye besøkt turmål og møteplass. Med et par mindre klopper over grøft og over bekk fra sentrum og en tursti forbi Trytebærje, på nedsiden av massedeponi og fram til bilvegen som går ned til hytta på Promholmen, ville en da få til en permanent tursti / trimløype rundt hele Askjemvannet nær vannet.

Håper at dette blir vurdert ved det videre arbeid med forslag til reguleringsplan.

Andebu 8. oktober 2019

Kjell Skalleberg

Leder i Andebu NMU

 

Vedlegg 2: Kommentar til regulerings planen:

Sandefjord Kommune

Massedeponi på Askjem

Viser til sak 68/20 i Hovedutvalg for miljø- og plansaker, møte 29. april hvor forslag til reguleringsplan for massedeponi på gården Askjem gbnr. 218/2 kommer opp til behandling.

Viser til Andebu Nærmiljøutvalgs innspill til varsel om reguleringsarbeider datert 8. oktober 2019.

Utvalget har følgende kommentarer til saksutredningen og planforslaget:

1          Planområdet er redusert

Da reguleringsarbeidet ble varslet, var grensen for planområdet trukket helt ned til Askjemvannet. Nå er forslaget kun område for massedeponi med adkomstvei. Vårt forslag om tursti mellom massedeponi og vannet er følgelig ikke med på planforslaget. Dette til tross for at Fylkeskommunen støtter vårt forslag om å få regulert inn tursti.

2          Størrelsen på deponiet og varighet

I saksutredningen framgår at det til nå er tilført 12000 m3 masser. Dette uten nødvendig godkjenning. Deponiet er godt synlig i landskapet bl.a. fra Åsen hyttefelt. Deponiet planlegges utvidet til hele 90000 m3. Deponiet kan nyttes i 10 år. Etter utvalgets mening blir deponiet svært skjemmende i landskapet og tiden for å benytte dette midlertidig deponi er for lang.

3          Trafikksikkerhet

Askjemveien skal benyttes som adkomstvei. Den har 40-sone, er smal, det er flere fartshumper og det blir ikke plass til myke trafikanter når personbil møter store lastebiler. Veien er nylig asfaltert noe som har ført til økt fart. Veien benyttes av skolebarn. Trafikk med store lastebiler på denne veien er negativt både for myke trafikanter og oppsittere langs veien.

4          Biologisk mangfold og miljø

I Askjemvannet er det fortsatt bever. At disse er aktive, viser nyfelte trær nær vannet. Det er en gammel beverhytte nesten rett ned for deponiet. Dette er ikke omtalt i saksutredningen. Befaring i området viser avrenning fra deponiet, noe som har konsekvenser for vannkvaliteten.

5          Barn og unges interesser

Trytebærjet som ligger rett nedenfor deponiet, har vært et fint sted for mange barn som har vokst opp i eller i nærheten av Andebu sentrum. Mange har her forsøkt fiskelykken for første gang. Stien ned dit må kunne brukes av allmennheten. Med tursti ned til Trytebærjet og noen klopper over bekk og grøfter, blir det enkel adkomst til kommunalt friområde med bademuligheter.

6          Kommunalt friområde

Nærmiljøutvalget har drøftet opparbeidelse av kommunalt areal avsatt til friområde på kommuneplanens arealdel ved nordenden av vannet. I disse dager blir skogen til Håvard Myhre hogd og grantrær på kommunalt areal kan også felles etter samtykke mandag 20. april fra enhetsleder Knut Magnar Asgrimplass.

Medlem av nærmiljøutvalget har vært i kontakt med Sandefjord Turistforening om de kan søke om byggetillatelse for oppføring av gapahuk der. Gapahuk vil komme innenfor den 50 meter byggegrense som er langs vannet. Det virker også som at denne foreningen kan bruke penger på opparbeidelse av området. For bruk av dette området vil rekreasjonsverdien bli vesentlig redusert om deponiet blir utvidet.  Friområdet vil kunne benyttes av folk i alle aldre, også skoleelever både på barne- og ungdomsskolen.

Etter at brua over Storelv ble heist på plass våren 2016, har turen rundt vannet blitt mye benyttet. Nærmiljøutvalgets mål er som nevnt i brev datert 8. oktober 2019 å anlegge en permanent tursti med utsikt og nærhet til vannet.

Nærmiljøutvalget hadde håpet på mer drahjelp fra kommunen til både å ivareta miljøet ved Askjemvannet og til tursti rundt vannet i forbindelse med denne reguleringssak. Den siste tiden viser med tydelighet hvor viktig det er å ha turområder i nærheten av der folk bor.  Deponiet ligger kun ca. 1 km fra krysset i Andebu sentrum.

Referat 27 april 2020