Andebu Nærmiljøutvalg ble opprettet vinteren 2017. Utvalget ble raskt enig om at det  skulle jobbes med en oppgradering av akebakken nord for H.Glass arena og få lys i denne. En prosjektgruppe bestående av Ingrid Knotten Haugberg og Lars Erik Nystuen fra Andebu skoles FAU og Gunnbjørn Tangen fra nærmiljøutvalget, ble opprettet. Det ble søkt om og innvilget spillemidler. Rydding av skog ble utført på dugnad sommeren og høsten 2018. Gravearbeider for framføring av strøm og oppføring av lysstolper kom på plass før snøen. For å komme fram med maskiner måtte en anleggsvei bygges. Denne er laget som en turvei og har fått vegbelysning. Flombelysning i akebakken ble satt på litt etter den første snøen var kommet i januar 2019.

Sommeren 2019 ble det meste av mindre trær og kvist fra hogst året før, malt som opp til flis og spredd utover sletta i nedkant av akebakken. Her er det svært bløtt og det trengs mer flis.

I forbindelse med søknad om spillemidler ble også bygging av stor gapahuk tatt med.

Oppføring av gapahuk ble igangsatt sist høst. Gapahuken har plass til ca 25 elever. Den er kledd med villmarkspanel. Gapahuken er bygd av Gunnbjørn på dugnad.

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på nesten 600 000 kroner. Halvparten av kostnadene dekkes med spillemidler. Mye av disse kostnader dekkes med dugnadsarbeid.

Lite snø de to siste vintre har begrenset aktiviteten i akebakken.

 

Akebakke og gapahuk i sentrum