Formannskapssalen på Herredshuset kl. 18.00.

Til stede: Cathrine Holmen, Svein-Are Trollsås, Solveig Rød Aadne, Britt-Wenche Carlsen, Kjell Skalleberg, Per-Ivar Rød, Cathrine Ellefsrød

Forfall: Gunnbjørn Tangen.

Sak 01/21  Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Massedeponiet på Askjem. Saken har vært oppe i Kommunestyret. Det ble gjort henvendelse til kommunestyrerepresentantene fra Andebu. Målet var å få til gangvei helt opp til barnehagen. Fikk henvendelse fra Arbeiderpartiet. Det var ikke mulig å få dette forslaget inn i saken for da måtte saken en ny runde i utvalget.. Det ble vedtatt at dette skulle komme inn i trafikksikkerhetsplanen ved neste rullering.
  • Henvendelse fra Arnadal anlegg. Det er gitt tilbakemelding.

Håvard Myre er invitert til dette møtet. Se vedlegg 1. Side 2.

  • Motocross banen på Håsken var oppe til førstegangs behandling. Det ble gitt disposisjon.

Nærmiljøet klaget på dette vedtaket. Klagen er mottatt.

«Klagen vil legges frem for behandling av Hovedutvalg for miljø- og plansaker, trolig ved møtet som avholdes 24.02.2021.»

  • Ny henvendelse om hugging av skog ved akebakken sendt. Kan ikke se at noe har skjedd.
  • Hørings utales om skolestruktur mottatt og sendt til dere. Ingen kommentar mottatt.
  • 11.2020 mottok jeg en henvendelse fra politiet. «Tryggere nærmiljø for ungdom og innbyggere.» Den ble sendt til FAO.

Mottok dette svaret fra Tone S. Gran:

«Hei. Beklager sent svar.

Vi snakket om dette på FAU møtet i november. FAU ved Andebu Ungdomsskole er positive til å starte en natteravnordning, evt ettermiddags/kveldsravnordning i Andebu. Behov ser ut til å være størst på ettermiddager og kvelder her på bygda. Vi tenker at sommerhalvåret er den tiden det er størst behov, så vi tar tak i dette igjen på neste FAU møte som er i slutten av januar. God jul. Med hilsen Tone S Gran.»

Kommentar:. Håvard Myhre og Ståle Kvernsmyr deltok på møtet som grunneiere i sentrum.  Målet med deltagelsen var å drøfte kommunikasjon, dialog og samarbeid mellom NMU og grunneiere. Det ble vedtatt å etablere en rutine der grunneiere inviteres til styremøte i forkant av innspillsaker til kommunen.

Sak 02/21. Økonomi.

God økonomi pr. dags dato.  Støtte på kr 60 00 benyttes til inventar til ungdomsklubben.

Sak 03/21. Bruk av digitale verktøy til informasjon og kommunikasjon

Vedtak: All informasjon skal legges ut på NMUs nettside og Facebookside. Årsmøtet annonseres i tillegg på plakater som henges opp utenfor biblioteket og andre offentlige oppslagstavler i sentrum. Medlemmer i styret skal ikke uttale seg om private meninger, men kan henvise til våre nettsider med faktainformasjon. Alle utsagn, kommentarer og spørsmål må være drøftet i styret før offentliggjøring.

Sak 04/21. Søknad fra Pia Kreativ Lundberg.

Vedtak:  NMU besvarer søknaden med henstilling om et mer detaljert budsjett jfr. skjemaet på vår nettside. Vi foreslår også å holde opplegget utenfor barnehager og skoler, f.eks. på Herredshuset, evt. ha avtalen med barnehager og skoler på plass før søknaden kan behandles på nytt. Svein-Are formulerer svar som videresendes til Kjell.

Sak 05/21. Stedsanalyse. Sandefjord kommune

Utdrag av denne er sendt ut. 31.12.2020 Tilbakemeldings frist 01.februar

Vedtak:  Kjell sender inn kommentarer om «Kulturhus»/flerbrukslokale/arena, mer fokus på trafikksikkerhet og kultur- og fritidstilbud.

Sak 06/21. Årsmøte.

Vedtak:  Årsmøtet avholdes torsdag 15. april, kl. 19.00 på Herredshuset. Svein-Are lager plakater og distribuerer disse i uke 10. Kjell legger ut på Facebook og hjemmesiden, samt sender ut innkalling til styremedlemmene. Neste styremøte er onsdag 7. april.

Sak 07/21. Eventuelt: Scene/platting i Andebuparken.

Kommentar/vedtak:  Dette er en sak som kan fremmes for kommunen. Det er ønskelig at en sier noe om behov og en kostnadsoversikt. Svein Are og Solveig ser på saken. Det kan også være aktuelt å søke andre samarbeidspartnere.

Referat fra styremøte i Andebu NMU 21.01.2021