I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Sandefjord kommune oppstart av reguleringsarbeid for Håsken- området i Andebu.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områdeplan for Håsken, som styrer de ulike aktivitetene som har etablert seg i området. Håskenområdet har over tid utviklet seg til et område hvor mye ulik og variert aktivitet har etablert seg, og det er i dag både skytebaner, bilsport, næringsvirksomhet og skianlegg i området. I tillegg er området et populært tur- og rekreasjonsområde.
Mye av aktiviteten medfører et høyt lydnivå for omkringliggende områder. Med en helhetlig plan for området, vil det blant annet bli sett på en mulig samkjøring av driftstider for aktivitet som skaper mye lyd. Utvidelse av eksisterende aktiviteter eller nye aktiviteter er ikke hovedhensikten med planen, men kommunen er likevel åpen for at dette kan bli aktuelt å vurdere.
Området det varsles oppstart for omfatter eiendommene gbnr. 216/1, 641/1, samt festetomtene gbfnr. 216/1/18, 216/1/55, 216/1/50,2016/1/56.
De aktuelle arealene er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrett, kombinert bebyggelse og anlegg og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF), med henyssoner for friluftsliv, støy og krav om helhetlig plan. Det vil som del av planarbeidet bli innhentet en støyrapport for området.
Det er gjort en vurdering av planarbeidet etter Forskrift om konsekvensutredning. Planformålene er ikke omfattet av tiltak i vedlegg I eller II til forskriften og kommunen legger til grunn at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.
På grunn av korona-situasjonen vil det ikke bli arrangert åpent møte i varslingsperioden. Naboer, brukere av området og andre som er interessert i planarbeidet for Håsken oppfordres imidlertid til å ta direkte kontakt med saksbehandler Cecilie Fjeldvik på telefon 33416371 eller på e-post cecilie.fjeldvik@sandefjord.kommune.no ved spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon. Ytterligere informasjon om planarbeidet finnes også på kommunens nettsider under politikk og innsyn – kunngjøringer – varsel om oppstart av reguleringsarbeid.

Kart som viser avgrensning av varslet planområdet følger vedlagt.
Eventuelle merknader til oppstart av planarbeid bes sendt til postmottak@sandefjord.kommune.no eller ved vanlig post til Sandefjord kommune, seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning, postboks 2025, 3202 Sandefjord innen 10.05.2021.

Med hilsen
Cecilie Fjeldvik
arealplanlegger

Vedlegg:

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – områderegulering Håsken (1666485)  

Varslingsområde (1668429)

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – områderegulering Håsken.