Referat fra årsmøte 2020

Digitalt møte på Teams, torsdag 29. april 2021 kl. 19.00

Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Per Ivar Rød, Cathrine Holmen, Brit Wenche Carlsen, Solveig Rød Aadne, Cathrine Ellefsrød, Hanne Garmel, Jan Gunnar Andersen, ukjent

Sakspapirer til årsmøte finnes her

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent uten bemerkninger.

  1. Valg av møteleder og referent, samt to deltakere til å underskrive protokoll.

Møteleder: Kjell Skalleberg

Referent: Cathrine Ellefsrød

Protokoll: Jan Gunnar Andersen og Hanne Garmel

  1. Årsmelding:

Møteleder refererte fra årsmeldingen. Det ble stilt spørsmål fra deltaker om trafikksikkerhet. Dette følges opp når kommunens trafikksikkerhetsplan skal rulleres i 2022.

  1. Regnskap:

Kasserer la fram regnskapet som ble godkjent uten bemerkninger.

Utvalget har pr. i dag forholdsvis god økonomi. Dette skyldes få innkomne søknader pga lite aktivitet under pandemien.

NMU vil få refundert mva (kr 74 000) i forbindelse med akebakkeprosjektet.

Gavemidler på kr 60 000 skal overføres til Sandefjord kommune.

  1. Plan og mål for 2020:

Godkjent uten bemerkninger.

  1. Budsjett:

Godkjent uten bemerkninger.

  1. Innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

  1. Valg:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Signatur protokoll

______________________                                                              _____________________

Hanne Garmel                                                                                   Jan Gunnar Andersen

Årsmøte referat 29 april 2021