Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Solveig Rød Aadne og Hanne Garmel (ref.)

Fraværende: Svein Are Trollsås, Lene Knippen Kvernsmyr, Per Ivar Rød og Maren Haugo.

Sak 29/21 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Arbeidet med fribybane i sentrum er ferdig. Tatt i bruk. Fornøyde brukere. Det var gjort en henvendelse om å få lagt på kutterflis nederst i bakken. Dette var vi imøtekommende til. Kommentar: Kutterflis har enda ikke kommet på plass. Kjell følger opp dette.
  • Svar på klage om dispasjen søknaden om virksomhet på Håsken fra Statsforvalteren i Telemark og Vestfold.Det har kommet foreløpig Miljøavdelingen hos Statsforvalteren mottok klage på tillatelse til støy etter forurensningsloven til behandling 17.6.2021
  • Påmeldt til Hælja hime 27 – 29 august. Markedsdag lørdag. (i 2019 var denne mellom 10 og 16) Se forslag til vaktliste.  Vedlegg 2. Kommentar: Noen tilbakemeldinger på vaktliste og hva det innebærer å stå på stand samt kommentar om en skrivefeil i folderen. Kjell justerer og sender ut til ny gjennomlesning.
  • Andebu Idrettslag. Henvendelse til kommunerepresentanter med tilknytning til Andebu er sendt. Gunnbjørn opplyser at det er invitert til et møte mandag 28 juni kl 18 – 19. Kommentar: Gunnbjørn har hatt møte med kommunen som på sin side mener at FAU må komme mer på banen hva denne saken angår. For øvrig en prosess som går sin gang.
  • Junimøte i Andebu Sparebanks Talentkonkurranse torsdag 19.08.21 kl. 1800. Representant fra ANMU deltar i juryen.

Sak 30/21 Økonomi.

Det har ikke kommet inn noen søknader så langt. Økonomien er derfor tilfredsstillende.

Sak31/21 Oppstart regulering Andebu sentrum. Henvendelse fra Sigbjørn Myre

Sigbjørn Myhre tar med meg Eivind Orre som lager reguleringsplanen. Dette er i tidlig fase så vi kommer ikke til å ha med noen skisser å vise fram. Derimot er det sikkert fint med gjensidig informasjon.  

Kommentar/vedtak: Presentasjon av planer og status på prosjektet pr. dags dato av Sigbjørn Myhre og Eivind Orre. Videre utvikling i prosjektet avhenger av om det blir avdekket fornminner i grunnen. Det er heller ikke truffet noen avgjørelser med tanke på å kompensere for evt. tildekking av matjord. ANMU diskuterte følgende punkter som vil bli formulert i brevs form innen den 20.08.21: Høyde på bygg: ANMU anmoder om at bygget tilpasses øvrig bebyggelse. Fordrøyning med tanke på overvann: ANMU er opptatt av vannkvaliteten i Askjemvannet, og anmoder om at dette følges opp nøye ved evt. utbygging, og at tiltak for å sikre vannkvaliteten iverksettes. Fremkommelighet (universell utforming): ANMU anmoder om at det legges til rette for god fremkommelighet til friluftsområder i den videre planleggingen av byggeprosjektet. Innkjøringsvei/adkomst: ANMU foreslår at innkjøringen til de nye byggene primært legges til Askjemveien og Klokkerveien av hensyn til trafikksituasjonen (med særlig fokus på skolebarn og andre «myke» trafikanter).

Sak 32/21 Saken er fremmet av Solveig Rød Aadne. 

Kommentar/vedtak: Kjell orienterte om at det for øyeblikket ikke er anledning til å endre ordlyden i vedtektene, noe flertallet av de fremmøtte var godt fornøyde med. Eventuelle endringer vil tidligst kunne skje etter kommunens behandling.

Sak 33/21 Kommuneplan (arealdel) 2023 – 2035:

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Denne er tilsendt dere. Frist for merknader og innspill er utvidet til 10 uker, og settes til 6. september 2021

Kommentar/vedtak: Sykkelvei: Det bemerkes at det ikke redegjøres for behov for sykkelveier i Andebu og Stokke. Beredskap: Den psykiske beredskapen vurderes ikke som god nok. Kulturhus: Andebu kunne med fordel vært med i planen med tanke på å utvikle en bedre arena for kultur, for eksempel i kraft av et eget kulturbygg. Kan hende hadde det vært tilstrekkelig å oppgradere/utvide gymsalen på Andebu ungdomsskole til dette formålet. ANMU følger opp saken  videre i kommende styremøter.

Sak 34/21 Eventuelt:

  • Folder for Hælga Hime.
  • Sak fra Solvei Rød Aadne.

Kommentar/vedtak:

  • Folder: Revideres og det leses korrektur.
  • Diskusjon på utvalgets saksbehandlings-form. Det ble ikke vedtatt nye retningslinjer eller behandlings form. Hastesaker kan gjøres via e-post.
Referat fra styremøtet 12.08.2021