Disse var medvirkende.: Svein Are Trollsås, Hanne Garmel, Lene Knippen Kvernsmyr, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Carlsen, Per Ivar Rød, Brit Wenche Carlsen, Kjell Skalleberg.

Sak 23/21 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Arbeidet med fribybane i sentrum er ferdig. Tatt i bruk. Fornøyde brukere
  • Svar på klage om dispasjen søknaden om virksomhet på Håsken fra Statsforvalteren i Telemark og Vestfold.
  • Påmeldt til Hælja hime 27 – 29 august. Markedsdag lørdag. (i 2019 var denne mellom 10 og 16)
  • Andebu Idrettslag. Henvendelse til kommunerepresentanter med tilknytning til Andebu er sendt. Gunnbjørn opplyser at det er invitert til et møte mandag 28 juni kl 18 – 19.
  • Henvendelsen om lys i tursti ved Møyland sletta og trappen til kommunen er avist.

Sak 24/21 Økonomi.

Vi har mottatt momsrefusjon fra lotteritilsynet på 75 000,00 Pengene er satt inn på Akebakkekontoen.

Sak25/21 Søknad

  • Søknadsdato: 06.65.2021
  • Kontakt person: Pia Kreativ Lundberg
  • Budsjett totalt for prosjekt: 5 000
  • Søknadsbeløp Kr. 2.000

Vedtak. Det ble vedtatt å bevilge 2000,00 til dette prosjektet. Det er også identisk med søknadsbeløpet.

Sak 26/21 Gangbro tursti Askjemvannet.

Gunnbjørn har gjort henvendelser til både Sandefjord og Tønsberg Turistforening.

Om å degge kostnadene til denne gangbruen. Svarene har vært negative.

  • I forbindelse med vedtatt reguleringsplan for massedeponi ved Askemvannet skal det etableres en tursti i ned kant av deponiet forbi Trytebærjet over til kommunalt friområde. Grunneiere og bruker av deponiet skal etablere noen enkle bruer over bekk og grøfter. Deler av området er bløtt og jeg har fått grunneiernes samtykke til at det der kan bygges gangbaner av impregnerte planker festet til stolper på en slik måte at de står stabilt selv om de blir satt under vann ved flom. Gangbanen blir ca. 100 meter lang.

Vedtak: Nærmiljøet støtter dette. Det eksakte pris på dette er vanskelig å si. Prisene på slikt trevirke har steget kraftig. Det er derfor også vanskelig å si når prosjektet kan gjennomføres. Det er også problemer med leveranse av materialer.

Sak 27/21 Oppstart regulering Andebu sentrum. Henvendelse fra Sigbjørn Myre.

I forbindelse med oppstart regulering Andebu sentrum ønsker jeg å informere Andebu nærmiljøutvalg. Vi snakket om at torsdag 12. august kl. 19.00 kan være aktuell. Jeg tar med meg Eivind Orre som lager reguleringsplanen for meg. Dette er i tidlig fase så vi kommer ikke til å ha med noen skisser å vise fram. Derimot er det sikkert fint med gjensidig informasjon.

Vedtak: Saken tatt til etterretning. Det er meldt interesse.

Sak 28/21 Eventuelt:

Ingen saker

Referat fra styremøte 20.06.2021