Sted: Herredshuset. Kommunestyresalen.

Tilstede: Brit Wenche Carlsen, Gunnbjørn Tangen. Hanne Garmel, Lene Knippen Kvernsmyr.

Ikke til stede: Svein Are Trollsås, Per Ivar Rød, Maren Haugo, Solveig Rød Aadne

Sak 15/21. Oppsummering og informasjon etter siste møte.

Sak 16/21. Økonomi.

Kommentar/vedtak: Økonomien i Andebu NMU er per dags dato god.

Sak 17/21. Søknad fra Hælja hime

 • Søknadsdato: 10.05.2021
 • Kontaktperson: Bjørn Aamodt – leder
 • Budsjett totalt for prosjekt: 50 000
 • Søknadsbeløp Kr. 15.000.

Kommentar/vedtak: Den mottatte søknaden er litt uklar, og det etterlyses utfyllende informasjon om de ulike punktene det søkes støtte til. Det bevilges imidlertid 10.000 kr. til filmfremvisning, tilsvarende det beløpet som ble bevilget til samme aktivitet i fjor.

Sak 18/21 Søknad fra Anexet

 • Søknadsdato: 11.05.2021
 • Kontakt person: Henry Skjelbred – Brukerrepresentant
 • Budsjett totalt for prosjekt: 100.000
 • Søknadsbeløp Kr. 10 000

Kommentar/vedtak: Søknaden avslås fordi prosjektet er myntet på en brukergruppe som faller utenfor Andebu NMUs satsningsområde aldersmessig.

Sak 19/21. Andebu idrettspark. H-glass arena.

Henvendelse fra Andebu idrettslag v/ Gunnbjørn Kopi av forslag til avtale med Sandefjord kommune.

Kommentar/vedtak: Andebu NMU er enig med Andebu Idrettslag i at kommunens bruk av idrettslagets områder må kompenseres. Andebu NMU skriver en uttalelse som sendes Sandefjord kommune.

Sak 20/21. Søknad fra Gravdal Velforening.

 • Søknadsdato: 25.05.21
 • Kontakt person: Sølvi Hansen, nestleder
 • Budsjett totalt for prosjekt: 30.120,00
 • Søknadsbeløp Kr. 30.000.00

Kommentar/vedtak: Saken utsettes i påvente av en oversikt fra kommunen over planlagte tiltak i forhold til lekeplasser.

Sak 21/21. Henvendelse fra Andebu Pensjonistforening.

Kommentar/vedtak: Det finnes allerede hjertestarter i umiddelbar nærhet til Møylandsenteret. Det bevilges ikke penger til utstyr i parken i Andebu sentrum (så som benker og liknende) fordi dette er et kommunalt anliggende.

Sak 22/21. Eventuelt:

Kommentar/vedtak: Ingen saker

Referat fra styremøte 27.05.2021