Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Hanne Garmel.

Fraværende Per Ivar Rød, Lene Knippen Kvernsmyr, Svein Are Trollsås, Maren Haugo, Solveig Rød Aadne.

Sak 01/22. Oppsummering og informasjon etter siste møte.

Sak 02/22. Økonomi.

Kommentar/vedtak: Regnskap er levert til revisor for godkjenning. Andebu Nærmiljøutvalg disponerer for øvrig to bankkonti, det besluttes å avslutte den ene slik at man bare har én heretter. Et oppdrag kom ikke med i regnskapet for 2021 grunnet forsinkelse (flising og vedlikehold av akebakke).

Sak 03/22. Bjørn Aamot ny bok.

Orientering fra Bjørn. «Det foreligger ingen søknad. Sender denne til «noen utvalgte». Jeg har ikke full oversikt over medlemmene i styret. Håper det kan bli sak på møtet. Som dere sikkert har fått med dere er 2022 Frivillighetens år. I den anledning passer det å fokusere på alt det frivillige arbeidet som foregår i den gamle kommunen. Jeg er derfor i gang med ei bok om dette arbeidet. Deres innsats er en del av dette. Vennligst les vedlegget, så kan vi kanskje ta en prat.»

Kommentar/vedtak: Bjørn Aamot ga en utfyllende orientering om bokplanene for medlemmer av Frivillighetssentralen og Andebu Nærmiljøutvalg. Eventuell økonomisk støtte av bokutgivelsen vil bli diskutert senere når en søknad foreligger.

Sak 04/22. Søknad om tilskudd. Andebu idrettslag Høyt og laft.

  • Søknadsdato: 19.12.2020
  • Kontaktperson: Gunnbjørn Tangen
  • Budsjett totalt for prosjekt: 565 000 kroner
  • Søknadsbeløp Kr. 50.000 kroner

Kommentar/vedtak: Andebu Nærmiljøutvalg synes dette er et godt tiltak og innvilger søknaden om 50.000 kr. i støtte til prosjektet.

Sak 05/22. Hjertesone

Vi hadde representant på møtet ved skolene i kommunen (Per Ivar).Ifølge ham er det ingen store nyheter om hjertesone utover at man har fått noen skilter til å merke opp hjertesonen med.Denne kommer vi tilbake til med Per Ivar

Kommentar/vedtak: Saken følges opp neste gang Per Ivar er til stede.

Sak 06/22. Pynting av sentrum

Det er gjort en henvendelse til kommunen om saken. Ser ikke veldig lyst ut. Det blir mer pynting. Julelys? Ampler i ledstolper? (ikke kommunale stolper)

Kommentar/vedtak: Nærmiljøutvalget stiller seg positive til pynting i sentrum, og synes særlig flaggfester og ampler i lyktestolpene høres ut som en god idé. Kanskje bør handelsstanden involveres for å bekoste utsmykkingen? Veimyndighetene må også kontaktes for å gi tillatelse til å bruke lyktestolpene. Saken følges videre på neste møte.

Sak 07/22.Årsmøte.

Fastsettelse av dato. Innkalling. Årsberetning. Regnskap. Valg. (Hvem stiller)

Kommentar/vedtak: Følgende møtedatoer foreslås: 03.03.22 (styremøte) og 17.03.22 (årsmøte).

Sak 08/22. Øremerket til skudd til ungdom i ungdomsskolealder.

Det har kommet fram noen tanker om ting å støtte. Vi står fritt. Mekkeklubben, Dropprevyen, Tur til 22.juli-senteret, Ungdomslaget.

Kommentar/vedtak: Det var enighet om at ungdom bør prioriteres i Nærmiljøutvalgets arbeid videre, blant annet fordi det har vært en del hærverk i sentrum knyttet til denne aldersgruppen den siste tiden. Det ble diskutert ulike tiltak, slik som utvidet bruk av Andebuhallen m. klatrevegg, tur til 22. juli-senteret i regi av ungdomsskolen, musikk/kulturtilbud på Solhaug i samarbeid med Ungdomslaget/Kulturskolen, friluftstilbud i tilknytning til nyopprettet stilling ved Frivillighetssentralen. Muligheten for skøyteis ble også drøftet. Det ble lagt til rette for skøytebane i sentrum da Andebuparken ble laget, og det er også interesse for å ta Stålerødvannet mer aktivt i bruk for å gå på skøyter. Saken vil bli diskutert nærmere på neste møte.

Sak 09/22. Eventuelt

Kommentar/vedtak: Ingen saker

Referat fra styremøtet 27.01.2022