Tilstede: Fra styret Kjell Skalleberg, Brit Wenche Carlsen, Lene Knippen Kvernsmyr og Gunnbjørn Tangen, fra valgkomiteen Øyvin Hansen og bokredaktør Bjørn Aamodt.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder, referent, samt to deltakere til å underskrive protokoll

Vedtak: Kjell Skalleberg valgt som møteleder, Gunnbjørn Tangen ble valgt som referent og Bjørn Aamodt og Øyvin Hansen som underskrivere av protokoll.

Sak 3 Årsmelding

Vedtak: Godkjent

Sak 4 Regnskap for 2021

Regnskapet er revidert. Vedtak: Godkjent

Sak 5 Planer for 2022

Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 6 Budsjett

Det er lagt opp til at 25 000 kroner fordeles i hvert kvartal. Styrets forslag godkjent.

Sak 7 Innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker til styret fra folk i bygda. Kommunen har vedtatt at hvert nærmiljøutvalg kan benytte inntil 100 000 kroner i «nye midler» til gode prosjekter for ungdomsgruppen 8 – 10 klasse. Styret har drøftet en del prosjekter. Det framkom ikke nye prosjekter på årsmøtet, men det det ble nevnt at dette bør sees i samheng med det møtet som skal avholdes på ungdomsskolen til neste uke om trygge lokalsamfunn. Styret jobber videre med saken.

 

Sak 8 Valg

Valget ble ledet av Øyvin Hansen. Vedtak: Styret i Andebu Nærmiljøutvalg for 2022 består av:

Styreleder:                  Kjell Skalleberg                        gjenvalgt 1 år

Styremedlem:             Hanne Garmal                       gjenstår 1 år

Styremedlem:              Brit Wenche Carlsen              gjenstår 1 år

Styremedlem:             Lene Knippen Kvernsmyr         gjenstår 1 år

Styremedlem:             Gunnbjørn Tangen                 gjenstår  1 år

Styremedlem:             Erlend Gallis                            ny  for 2 år

Styremedlem:             Vibeke Waarhus Jacobsen     ny  for 2 år

 

Varamedlem  1:          Ingeborg Haugan Gebeche    ny 1 år

Varamedlem  2           Solveig Rød Aadne                 gjenvalg 1 år

 

Valgkomite

Leder:                          Øyvin Hansen             gjenstår 1 år

Medlem:                     Tale Haugan                           gjenstår 1 år

Medlem:                     Elin Hasås Pettersen              ny for 2 år

 

Revisjoner

Revisor:                       Hanne Brynjulfsen                 gjenvalg 1 år

Revisor:                       Bjørg Lund                              gjenvalg 1 år

 

Andebu 18. mars 2022

Referent: Gunnbjørn Tangen

 

————————————–                ———————————–

Bjørn Aamodt                                       Øyvin Hansen

Årsmøte i Andebu Nærmiljøutvalg 17.mars 2022