Til st:ede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Lene Knippen Kvernsmyr, Vibeke Warhuus Jacobsen, Solveig Rød Aadne og Hanne Garmel (ref.)

Meldt forfall: Erlend Gallis

Sak 17/22  Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Aktivitetsparken på Møylandsletta innvies 22.04. Gunnbjørn og Kjell stiller på åpningen. Det har vært noen utfordringer med maur, men tua har nå blitt flyttet.
 • Parken er meget godt mottatt av publikum.
 • Pynting i sentrum. Tillatelse gitt for ett år. Det er gjort avtale om befaring, og Sentrumsforeningen er positiv. De ønsker å bidra med planting og opphenging. Hvis mulig hadde det vært fint om opphenget kunne utformes etter inspirasjon av Andeburosen. Saken følges opp på videre møter.
 • Ny kommuneplan. Kommunen ønsket samtaler. Møte avholdt. Referat mottatt. Tillegg sendt.
 • Håndløper til kirken montert. Denne er meget godt mottatt
 • Sitasjonen i sentrum. Hærverk. Det ble innkalt til møte fra kommunens side. Møte på u-skolen med alle barneskolene og politiet. Det forsøkes å få til en natteravnordning.
 • Flis er levert og bredt ut i bunnen av akebakken.

Sak 18/22 Økonomi.

Kommentar/vedtak: Økonomien er stadig god, med 70.000 kr. på konto.

Sak 19/22 Styret.

Fordeling av verv i det nye styret.

Kommentar/vedtak: Kjell Skalleberg fortsetter som leder (valgt på årsmøtet). Gunnbjørn Tangen fortsetter som kasserer og Hanne Garmel fortsetter som sekretær. Erlend Gallis er valgt inn som nestleder.

Sak 20/22 Søknad om tilskudd. Anekset.

 • Søknadsdato: 22.02.2022
 • Kontakt person: Gunnar Eikeberg
 • Budsjett totalt for prosjekt: 150.000
 • Søknadsbeløp Kr. 25.000

Kommentar/vedtak: Ingen ny informasjon om tiltaket er kommet inn siden forrige møte, og søknaden avslås fordi den faller utenfor Andebu Nærmiljøutvalgs mandat og målgruppe. Søker oppmuntres til å sende inn en ny søknad ved en senere anledning der lavere aldersgrupper også innlemmes. Det kan også være aktuelt å invitere søker til et styremøte for å presentere saken ytterligere.

Sak 21/22 Søknad om tilskudd. Lorens Berg stiftelsen V/ Bjørn Aamodt

 • Søknadsdato: 10.04.2022
 • Kontakt person: Bjørn Aamodt
 • Budsjett totalt for prosjekt: 170.000
 • Søknadsbeløp Kr. 20.000

Kommentar/vedtak: Søknaden avslås fordi den faller utenfor Andebu Nærmiljøutvalgs mandat.

Sak 22/22 Medlemskap i Andebu frivilligsentral.

Andebu Nærmiljøutvalg har blitt invitert til å melde seg inn i Andebu frivilligsentral. Medlemskapet skal være gratis og uforpliktende, og skal bidra til lettere samarbeid på tvers av de frivillige i Andebu, Høyjord og Kodal

Kommentar/vedtak: Etter en kort diskusjon og avstemning ble det besluttet å takke ja til invitasjonen, og med dette melde Andebu Nærmiljøutvalg inn i Andebu frivilligsentral.

Sak 23/22 Eventuelt: Henvendelse fra Hælja Hime

 • Det har kommet en forespørsel fra Hælja Hime om deltakelse i en jury for prisutdeling. Det var ønskelig at leder stilte.

Kommentar/vedtak: Kjell sier seg villig til å stille i Hælja Himes jury.

 • Status etter møtet som ble holdt i regi av kommunen angående hærverk og uro i sentrum (jfr. sak 17/22) 21.042022

Hva har skjedd etter at møtet fant sted? I tillegg til en natteravnordning, ser Nærmiljøutvalget gjerne også at det jobbes mot ulike aktiviteter øremerket ungdom (jfr. sak 16/22 i referat fra styremøte 03.03.22). I tillegg til aktivitetstilbudene som har vært diskutert tidligere, foreslås det å se nærmere på muligheten for å utvide åpningstiden i svømmehallen.

Kommentar/vedtak: Saken følges videre i kommende styremøter.

 

 

Referat fra styremøtet 21.04.2022