Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Solveig Rød Aadne, Erlend Gallis, Lene Knippen Kvernsmyr, Vibeke Warhuus Jacobsen og Hanne Garmel (ref.)

Meldt forfall:

Sak 32/22 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

  • Ikke fått bekreftelse på at kommunen planter i lysstolpene i sentrum. Kommunen kontaktes derfor på nytt.
  • Det er opprettet grunneieravtale for tursti rundt hele Askjemvannet. På sikt vil det bli laget en gangbru samt at det vil bli satt opp en gapahuk

Sak 33/22 Økonomi.

Kommentar/vedtak:

Økonomien i Andebu NMU er stadig god, det er 50.000 kr. igjen av de ordinære midlene. Det har vært dialog med Andebu Ungdomslag (AUL) angående opprettelse av et bandrom (for ungdom), men det har ikke kommet noen søknad om midler fra dem. Det har heller ikke kommet noen søknad fra FAU ved ungdomsskolen om midler til tur til 22. juli-senteret, men de oppfordres til å søke. Et besøk på senteret vil kunne være en delvis erstatning for tur med Hvite busser til Auschwitz.

Sak 34/22 Søknad om tilskudd. Gravdal Velforening

  • Søknadsdato: 07.09.2022
  • Kontaktperson: Morten Skatvedt
  • Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 20 000
  • Søknadsbeløp Kr. 20.000

Kommentar/vedtak:

Søknaden er enstemmig vedtatt innvilget.

Sak 35/22 Reguleringsplan for Håsken.

Kommentar/vedtak: Saken finner du her:

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/arealplaner/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/omraderegulering-hasken/

Åpent møte: 29.09.22, kl 18. Frist for innspill innen 17.10.2022.

Kjell stiller på det åpne møtet som finner sted 29.09.22. Andebu NMU opplever at planen virker ryddig og har ingen innvendinger. Andebu NMU vil imidlertid påpeke at Håskenveien bør utbedres med tanke på bedre fremkommelighet for myke trafikanter. Det har vi kommet med innspill om tidligere også. Vi er riktignok klar over at dette er en fylkesvei og at ansvaret ikke ligger hos Sandefjord kommune Det er heller ikke full enighet i styret om viktigheten av å ta opp dette som et moment i denne sammenhengen. Andebu NMU er også bekymret for forsøpling og forurensning av naturen på Håsken, og frykter at det kan bli mer av dette fremover.

Sak 36/22 Høring: Mobilitetsplan

Kommentar/vedtak:

Saken finner du her:

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/overordnet-planlegging/mobilitetsplan/

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/overordnet-planlegging/kommunedelplan-for-mobilitet-i-sandefjord-kommune-horingsforslag-23.05.2022.pdf

Fristen for å gi innspill til planen er 26. oktober 2022.

Andebu NMU opplever at Andebu sentrum virker til å være godt ivaretatt i mobilitetsplanen, til tross for at det fremdeles er et forbedringspotensial med tanke på kollektivtilbudet mellom Andebu og Sandefjord sentrum spesielt. Det er positivt at det vurderes utbedringstiltak med tanke på å øke fremkommeligheten for myke trafikanter i nedre del av Håskenveien.

Sak 37/22 Håndløper, Kjørkåsveien og kirkegården

Kommentar/vedtak:

Det er sendt søknad til Andebu Sparebank om gavemidler til montering av håndløper, men det har enda ikke kommet noe svar på denne. Man har heller ikke hørt noe fra Håkonsen som skulle være behjelpelige med monteringen

Sak 38/22 Eventuelt:  Anexet (oppfølging av sak 20/22)

Kommentar/vedtak:

Anexet Dagtilbud Psykiatri kan inviteres til å stille på et styremøte i Andebu NMU og redegjøre for virksomheten

  • Uro i Andebu sentrum (jfr. sak 17/22 og 23/22)

Kommentar/vedtak:

Det er fremdeles en del urolighet i Andebu sentrum på kvelds- og nattestid, den siste tiden skal det også ha blitt brukt narkotika. Andebu NMU er bekymret for utviklingen og etterspør ulike aktivitetstilbud for ungdom slik som åpen svømmehall, klatrevegg mm. Fritidsklubben i Herredshuset er et populært tilbud som treffer målgruppen, er det kanskje mulighet for utvidet åpningstid med flere voksne til stede? Det er opprettet en egen Facebook-gruppe, «Trygg voksen i Andebu», med tanke på frivillig, forebyggende innsats i nærmiljøet. Saken følges opp i kommende styremøter.

  • Tilgjengelighet for alle på lekeplassen i Andebuparken

Kommentar/vedtak:

Brit Wenche orienterte om at lekeplassen vil bli oppgradert for 1 mill. kroner med tanke på økt tilgjengelighet for flere brukergrupper.

Referat fra styremøtet 28.09.2022