Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Solveig Rød Aadne og Hanne Garme

Meldt forfall: Erlen Gallis, Lene Knippen Kvernsmyr. Vibeke Warhuus Jacobsen

Sak 24/22 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Leder valgt inn i styret i Andebu frivilligsentral.
 • Det er opparbeid gangbane opp til aktivitetsparken på Møylandsletta.
 • Grunneier avtale for tursti rundt Askjemvannet med Myre undertegnet. Likeså nabovarsel for gapahuk.
 • Forespørsel til Håkonson og Sukke om trappetrinn ved håndløperen.
 • Utsmykking i sentrum.
 • Åpning onsdag 08.06 14-15
 • Henvendelse fra Tor Johansen om Stålerudvannet er videre sendt.

Svar: Kommunen skal se på det.

 • Henvendelse om måling av badetemperatur i Stålerødvannet. Videre sent..

Sak 25/22 Økonomi.

Kommentar/vedtak:

Økonomien er god.

Sak 26/22 Anmodning om støtte til Frisbeegolf som aktivitetstilbud for ungdom i u-skolealder

Kommentar/vedtak: 

Opplysningene til denne henvendelsen var ikke en formel søknad inneholdt heller ikke et beløp. Det var en fyldig beskrivelse av prosjektet

Saken ble derfor tilbakesendt, med henvendelse om å søke via NMU sin

Hjemmeside. Leder bile gitt fullmakt til å godkjenne med informasjon til styre.

Sak 27/22 Frisklivssentralen i Andebu- Ungdomsklubb.

Kommentar/vedtak:

Sak 28/22 Søknad om tilskudd. Hælja hime

 • Søknadsdato: 07.06.2022
 • Kontakt person: Bjørn Aamodt – leder
 • Budsjett totalt for prosjekt: Kr 24 000,00
 • Søknadsbeløp Kr. 12 000,00

Kommentar/vedtak:

Søknaden ble innvilget med 12 000,00

Sak 30/22 Retningslinjer for øremerket tilskudd til aktivitet for ungdom.

Kommunens hjemmeside.

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2021157754&dokid=2524798&versjon=7&variant=A&

Kommentar/vedtak:

For å avklare riktig tolkning av primasene ble saken diskutert. Ditte vil danne grunnlag for vurdering av søknader om spesielle prosjekter for ungdom.

Det kan søkes om midler til utstyr hvis dette er dette skal til for å sette i gang frosjekter rettet mot ungdom i u-skole alder.

Sak 31/22 Eventuelt

Kommentar/vedtak:

Referat fra styremøtet 16.06.2022