Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Solveig Rød Aadne, Erlend Gallis og Hanne Garmel (ref.)

Meldt forfall: Vibeke Warhuus Jacobsen, Lene Knippen Kvernsmyr.

Sak 39/22: Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Ikke mottatt noen tilbakemelding angående blomster i sentrum og julelys.
 • Kontaktet kommunen om aktiviteter for ungdom (slik som svømmehall, gymsal, klatrevegg,) men har ikke fått noen tilbakemelding

Sak 40/22:Økonomi:

Kommentar/vedtak: Økonomien er stadig god, med 250.340 kr. i banken. Hittil er det brukt 50.000 av midlene øremerket til ungdom (30.000; til e-sport og 20.000; til frisbeepark). Dette betyr at det er 50.000 kr. igjen av denne ekstrabevilgningen for 2022.

Sak 41/22: Søknad: Andebu skolers musikkorps høstseminar.

 • Søknadsdato: 30.09.2022
 • Kontakt person: Åse Ingrid Sletvold
 • Budsjett totalt for prosjekt: 10 000,00 kr.
 • Søknadsbeløp Kr. 10 000,00 kr.

Kommentar/vedtak: Søknaden ble enstemmig vedtatt.

Sak 42/22: Søknad om støtte: 10. trinn Andebu ungdomsskole

 • Søknadsdato: 11.2022
 • Kontakt person: Ingrid Knotten Haugberg, klassekontakt
 • Budsjett totalt for prosjekt: kr 25 000,00
 • Søknadsbeløp kr. 20 000,00

Kommentar/vedtak: Det ble diskutert hvorvidt søker også hadde spurt de andre NMU’ene i gamle Andebu kommune, og om det var riktig at Andebu NMU skulle støtte en så stor del av totalbudsjettet. Burde ungdommene gjort mer selv for å samle inn penger til festen? Det bevilges 15.000 kr. i støtte, men det gjøres oppmerksom på at dette er en engangsforeteelse, og at søker ved senere anledninger anmodes om å søke de andre NMU’ene om støtte, samt forsøke å skaffe mer av midlene selv f.eks. gjennom elevbaserte dugnader og aktiviteter.

Sak 43/22, Søknad om støtte: DROPP-revyen

 • Søknadsdato: 06.11.2022
 • Kontakt person: Beate Hvitstein
 • Budsjett totalt for prosjekt: kr 406 000,00
 • Søknadsbeløp Kr. 50.000

Kommentar/vedtak: Andebu NMU synes søknaden som er levert er for lite nyansert, og ber om at eventuelle fremtidige søknader utdypes ytterligere med spesifisert budsjett mm. Søker bevilges likevel 40.000 kr. i støtte.

Sak 44/22: Omdisponering av midler.

 • Denne saken er vært oppe via e-post. Vi godkjente dette. For å få et formelt styrevedtak kommer saken opp.

Kommentar/vedtak: Saken er allerede diskutert, og søker er tilkjent 30.000 kr. i støtte.

Sak 45/22: Søknad om støtte til Bokprosjekt. Frivilligheten i Andebu.

 • Dette var en søknad som ble avslått. Da det viste seg at Andebu NMU var det eneste nærmiljøutvalget som ikke hadde gitt bidrag til prosjektet. Mente jeg at slik kunne det ikke være. Det ble derfor gitt tilsagn om tilsvarende beløp som et av de andre nærmiljøene hadde bidratt med.3000,00 (Kodal 3000, Høyjord 5000)

Kommentar/vedtak:

Sak 46/22: Rullering av kommuneplanens arealdel 2023 – 2035

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/overordnet-planlegging/fastsatt-planprogram.pdf

Høringsfristen er 14. november 2022

Kommentar/vedtak: Andebu NMU v. Gunnbjørn vil komme med en skriftlig uttalelse mot utvidelse av Askjemfeltet i østlig retning av hensyn til trafikksikkerhet og langsiktig planlegging. Som alternativ vil man foreslå en mulig utvidelse av Skjeggerødfeltet i nordøstlig retning mot Håskenveien.

Sak 47/22: Vesteråt barnehage; mulig nedleggelse

Opprop om bevaring av barnehaven. Skal vi melde oss på i debatten?

Kommentar/vedtak: Styret i Andebu NMU er enstemmig imot nedleggelse av Vesteråt barnehage, og anmoder om at en kontaktperson som kjenner saken, f.eks. gjennom barnehagens samarbeidsutvalg, kommer med et skriftlig innspill i media.

Sak 49/22; Lys i trærne på parkeringsplassen.

Kommentar/vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at Andebu NMU går til anskaffelse av lyslenker til opphenging i trærne på parkeringsplassen.

Sak 50/22: Eventuelt

Kunstgresset i ballbingen ved barneskolen er veldig slitt og bør oppgraderes.

 

Referat fra styremøtet 09.11.2022