Til stede: Kjell Skalleberg, Gunnbjørn Tangen, Brit Wenche Kopstad Carlsen, Erlend Gallis, Vibeke Warhuus Jacobsen og Hanne Garmel (ref.)

Meldt forfall: Lene Knippen Kvernsmyr, Solveig Rød Aadne

Sak 01/23 Oppsummering og informasjon etter siste møte

 • Julelys: Kommunen fikk ikke montert strømtilførsel. Det er forventning om at de får dette på plass før neste vinter.
 • Gapahuk Askjemvannet: Denne vil bli montert så snart vinteren er over.
 • Aktivitetstavle Møylandsletta: Oppgraderingen av tavla utsettes inntil i videre i påvente av avgjørelse angående ny fotballhall.
 • Musikkverksted på Solhaug er i gang.

Sak 02/23 Økonomi.

Kommentar/vedtak:

 • Økonomien er god, og fjorårets regnskap er godkjent av revisor. Det blir også i 2023 ekstra midler øremerket tiltak for ungdom i ungdomsskolealder.
 • Det foreligger ingen søknader om tilskudd på nåværende tidspunkt.

Sak 03/23 Orientering om utbyggingsplaner i sentrum (Klokkeråsen) ved grunneier Sigbjørn Myhre.

Kommentar/vedtak:

 • Andebu NMU satte pris på å få en statusoppdatering på dette prosjektet som vi også fikk en presentasjon av sommeren 2021. Vi ser fram til videre oppdateringer i framtiden.

Sak 04/23 Ordlyd i tillegg til søknad om midler fra Andebu NMU

Kommentar/vedtak:

 • Hvordan skal tillegget se ut?
 • Hva kan vi forlange av dokumentasjon til søknaden?

Ordlyden i søknadsskjemaet til Sparebankstiftelsen Telemark ble trukket fram som eksempel på et godt formulert søknadsskjema. Utkast til et revidert søknadsskjema for Andebu NMU vil bli laget.

Sak 05/23 Årsmøte

Kommentar/vedtak:

Avholdes før utgangen av april. Kunngjøring 5 uker før. Saker til årsmøte 3 uker før. Skriftlig. Agenda må foreligge 10 dager før.

 Onsdag 12 April 2023

Sak 06/23 Eventuelt.

Kommentar/vedtak:

 • Varmestue: På møtet i november ble det diskutert muligheten for å etablere en varmestue for ungdom som oppholder seg i sentrum. Det foreligger foreløpig ingen avgjørelse om en slik varmestue.
 • Ungdomsklubb, situasjonen for ungdom: Det etterspørres status på tiltak for ungdom i sentrum. Skulle det vært holdt et møte for å samkjøre tiltak for ungdom i og rundt Andebu sentrum?
 • Lekeapparater Andebuparken: I høst ble det sagt at det skulle komme flere lekeapparater i parken, men de har ikke blitt montert. Skyldes det kanskje vinteren? Saken følges opp på senere møter.
 • Reguleringsplan, Håsken: Planen er ikke ferdigstilt. Andebu NMU understreker at det er viktig å få skiløypene på plass igjen.
Referat fra styremøtet 01.02.2023