Til stede: Kjell, Gunnbjørn, Vibeke, Erlend, Kristian Andre, Hanne, Ingeborg og Elisabeth

Meldt forfall: Brit Wenche

 

Sak 49/23 Oppsummering og informasjon etter siste møte.

 • Work Shop om sentrumsområdet. Erlend, Kjell, Gunnbjørn og Britt var til stede på møtet. Utkast av skal foreligge før jul.
 • Årlig samling for Nærmiljøer i Sandefjord kommune. Kjell og Elisabeth var til stede. Forebyggende enhet ønsker et møte med alle NMU i Sandefjord neste år.
 • Referat fra møtet foreligger, blir snart sendt ut av Kjell.
 • Lys på parkering på Sangeplassen ble hengt opp av Tommy Sukke.
 • Høyjord og Andebu gav 7000 kr kr hver i støtte til skoleball til 10. klasse.

Sak 50/23 Økonomi. Nå har vi 74. 459 kr på konto.

Kommentar/vedtak:

 • Det ble informert på den årlige samlingen til Sandefjord NMU, at det ekstra tilskuddet til ungdom faller vekk fra 2024. Erlend foreslår at vi leverer inne en klage om dette vedtaket. Med begrunnelse om at barn i Andebu/ Høyjord og Kodal ikke har de samme mulighetene som Sandefjord sentrum. Erlend begynner på et utkast, der han også får med hva vi har brukt disse pengene til de to siste årene. Sender til Vibeke, Kjell og Elisabeth for gjennomlesing, som igjen sender videre til Høyjord og Kodal MNU.

Sak 51/23 Søknad fra Andebu ungdomslag

 • Søknadsdato: 21.11.2023
 • Kontakt person: Hans Kenneth Hjertaas, rektor
 • Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 11860,00
 • Søknadsbeløp Kr. 11860,00

Kommentar/vedtak:

 • Vi tildeler 6000 kr. Vi gir tilbakemelding om mulighet for å søke tilskudd fra Høyjord og Kodal NMU også

Sak 52/23 Stimulering av aktivitet for barn.

Kommentar.

Hvordan øke aktivitet, tilstedeværelse, Skal vi gi føringer hvert klassetrinn tilskudd mot at de setter i gang en aktivitet på hvert klassetrinn?

Vibeke informere om at andre NMU i Sandefjord gir 100 kr pr. elev til klassen som skal brukes for klassemiljøet på fritiden. Der blir det delt ut faste midler til FAU som deler videre ut til hver klasse.

Vedtak:

Forslag om å sette opp hva vi har av faste årlige utgifter før vi går inn på flere faste utgifter. Vibeke tar med informasjon til FAU om at de kan levere en søknad om støtte til klassene på barneskolen.

Sak 53/23  Årsmøte onsdag 21. februar onsdag kl 1900

Kommentar

Årsmøtet skal være innen utgangen av april hvert år

Årsmøtet skal gjøres kjent på egnet måte for alle innbyggere i nærmiljøområdet, senest 5 uker før årsmøte avholdes. Kjell henger opp plakat i sentrum og deler informasjon på Andebu NMU`s FB side. Vi andre oppfordres også til å dele informasjonen.

Saker som innbyggerne i nærmiljøområdet ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest 3 uker før møtet skal finne sted. Agenda for årsmøtet, inkludert innkomne forslag og med tilhørende sakspapirer, skal gjøres kjent med minimum10 dagers varsel.

Øyvind Hansen og Elin H. Pettersen er i valgkomiteen.

https://www.sandefjord.kommune.no/engasjer-deg/narmiljoutvalg/bakgrunn-for-nardemokratiordningen/

Sak 54/23 Eventuelt:

Vi snakket om barneskolen og bekymringsmeldingen som er sendt fra foreldrene til en barneskole klasse til statsforvalter.

 

Styre i Andebu NMU.

Referat fra styremøte Onsdag 06.12.2023 kl. 1900