Tirsdag 21.05.2024 på Andebu herredshus

Til stede:                    Erlend Gallis, Gunnbjørn Tangen, Vibeke Warhuus Jacobsen, Hanne Garmel, Brit Wenche Kopstad Carlsen og Kristian André Gallis (ref.)

Meldt forfall:            Elisabeth Øya og Kjell Skalleberg

Saksliste

Sak 09/24: Oppsummering og informasjon etter siste møte

 • Kommentar: Kjell har forandra litt på utseendet på sakspapirene og han mener det skal bli lettere å legge referatet inn på hjemmesidene.
 • Kjørkåsen: Vi har vært i dialog med ordføreren angående hogst/rydding av skog i Kjørkåsen. Trude Myhre er også kontaktet. Kommunen sender maskiner til å rydde. Forsiktig rydding og hulveien skal ikke skades (det skal legges ut skytematter der maskinene skal krysse hulveien).
 • Styret er informert om innlogging på e-postkontoen til Andebu NMU. Erlend og Vibeke tar ansvar for oppfølging og kommunikasjon pr. e-post.
 • Det må opprettes en skyløsning. Dette for å gjøre de dokumentene Kjell har tilgjengelig for styret. Styret bestemte at proffe løsninger er for dyre. Vi bruker e-postkontoen vår til lagring ved at vi oppretter mapper for e-postlagring der dokumenter ligger som vedlegg til innsendt e-post med fornuftig emne og tekst så det blir lett å finne fram til riktig dokument.

Sak 10/24: Økonomi

 • Det årlige beløpet fra Sandefjord kommune er overført, i år var det på 140 461 kroner.
  I tillegg har vi fått 40 000 fra Andebu sparebank, penger som er øremerka til trappetrinn fra Håskenveien langs eksisterende rekkverk/handløper mot kirka (Roar Håkonsen har vært i kontakt med fylkeskommunen og fått grønt lys til tiltaket).
  I dag står det ca. 205 000 på kontoen til Andebu NMU.
 • Det kommunale tilskuddet blir utbetalt i mai hvert år og derfor vil styret ha en buffer på konto de fire første månedene av året så gode søknader i denne perioden kan få utbetalt midler akkurat da de trengs.
 • Andebu ungdomsskole må tilbakeføre de midlene de fikk i 2023 som ikke ble brukt på det omsøkte prosjektet.

Sak 11/24: Styresammensetning

 • Kjell har fått en alvorlig sjukdom som fører til at han trekker seg som leder. Erlend tar over ledervervet, Vibeke rykker opp til nestleder. Kjell blir stående som vanlig styremedlem.
 • Vi går gjennom rutiner, blant annet blir det nevnt at når et tilskudd skal utbetales sender lederen e-post til kassereren med saksnummer, beløp og mottaker så vi kan legge det som et bilag i regnskapet.
 • Kjell må lære opp noen som kan være reserve til å redigere hjemmesidene.

Sak 12/24: Hælja hime

 • Det har vært lite interesse for standen til Andebu NMU tidligere år på Hælja hime, så vi bestemmer at vi ikke bruker krefter på det i år.

Sak 13/24: Søknad fra Sandfjord russerevy

Kommentar:

Søknaden er ikke motta via vårt søknadsskjema og er derfor mangelfull.
Søknadsdato: 13.02.2024
Kontaktperson: Ella Johnson, revysjef ved SVGS
Budsjett totalt for prosjekt: Ikke oppgitt
Søknadsbeløp: Kr. 10 000,-

Vedtak:

Vi avslår på grunn av at Sandefjord russerevy ikke er i nedslagsfeltet til Andebu sjøl om enkelte elever fra Andebu er med på revyen.

Sak 14/24: Søknad fra Andebu frivilligsentral

Kommentar:

Søknadsdato: 13.03.2024
Kontaktperson: Silke Wrede, daglig leder
Budsjett totalt for prosjekt: Kr 99 000,- delt på 3 = 33 000,- per nærmiljøutvalg
Søknadsbeløp: Kr 33 000,-

Vedtak:

Del 1: Det er uklart hva pengene skal brukes til. Vi må derfor avslå del 1 av søknaden. Vi anbefaler at Andebu frivilligsentral sender ny søknad med en mer detaljert beskrivelse av hva de vil pengene skal brukes til (ikke hva de har gjort tidligere år).

Del 2: Matprosjektet er et kommunalt tilbud som ikke Andebu NMU kan gi tilskudd til og vi avslår derfor del 2 av søknaden.

Sak 15/24: Søknad fra FAU ved Andebu barneskole

Kommentar:

Søknadsdato: 14.03.2024
Kontaktperson: Astrid Fodnæss
Budsjett totalt for prosjekt: Kr 10 000,-
Søknadsbeløp: Kr 10 000,-

Vedtak:

Andebu NMU gir 5000 fordi det er flest elever fra Andebu i målgruppa for dette arrangmentet og vi håper at Kodal NMU og Høyjord NMU også støtter dette.

Sak 16/24: Søknad fra FAU ved Andebu barneskole

Kommentar:

Søknadsdato: 27.03.2024
Kontaktperson: Trine Lise Aadne
Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 50 000,-
Søknadsbeløp: Kr. 30 000,-

Vedtak:

Vi avslår søknaden. Dette må kommunen finansiere.

Sak 17/24: Søknad fra Hælja hime

Kommentar:

Søknadsdato: 31.03.2024
Kontaktperson: Øyvin Hansen
Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 85 000,-
Søknadsbeløp: Kr. 25 000,-

Vedtak:

Vi gir 10 000 som foregående år. Merknad: I budsjettet er det satt opp overraskende mye til markedsføringsmateriell.

Sak 18/24: Søknad fra 17. mai-komiteen 2024 ved Andebu skole

Søknaden trekkes.

Sak 19/24: Søknad fra Andebu skolers musikkorps

Kommentar:

Søknadsdato: 17.04.2024
Kontaktperson: Åse Ingrid Sletvold,
Budsjett totalt for prosjekt: Kr. 50 000,-
Søknadsbeløp: Kr. 10 000,-

 Vedtak:

Vi avslår søknaden. Det mangler informasjon og det er motsigelser i søknaden. Vi ønsker ny søknad der det går tydelig fram hvem som betaler for Fristads Ungdomsorkester og hva tilskuddet på 28 800 fra kommunen går til.

Sak 20/24: Eventuelt

Kommentar:

En grunneier klager pr. telefon på at Andebu NMU har lagt inn klopp og rundløype på kart (både digitalt og på papir) og at Andebu NMU setter opp skilt til rundløypa på kommunal grunn og hevder at det var avtalt skriftlig med Sandefjord kommune at begge disse tinga ikke skulle gjøres.

Referat fra styremøte Onsdag 21.05.2024